"Bi­cis i pa­ti­nets han d’anar per la cal­ça­da, i Bar­ce­lo­na ho fa­ci­li­ta"

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PÀGINES ESPECIALS -

Ca­ta­lu­nya Ca­mi­na és una as­so­ci­a­ció que va néi­xer a prin­ci­pis dels anys no­ran­ta per de­fen­sar els drets dels vi­a­nants a les ciu­tats. Fa tas­ques de cons­ci­en­ci­a­ció i po­sa el fo­cus en la per­so­na per acon­se­guir unes urbs més ama­bles i una mo­bi­li­tat més sos­te­ni­ble.

Quins be­ne­fi­cis té ca­mi­nar?

Ca­mi­nar és un exem­ple de mo­bi­li­tat ac­ti­va –que im­pli­ca el mo­vi­ment del cos per des­pla­çar-se–, igual que anar en bi­ci­cle­ta, però a di­fe­rèn­cia del pa­ti­net. La mo­bi­li­tat ac­ti­va és menys con­ta­mi­nant i con­tri­bu­eix a fer sa­lut, al­ho­ra que aju­da que les ciu­tats si­guin més ama­bles. Tam­bé fo­men­ta l’ús so­ci­al de l’es­pai pú­blic, el que be­ne­fi­cia l’as­so­ci­a­ci­o­nis­me, el co­merç de pro­xi­mi­tat, la im­pli­ca­ció ciu­ta­da­na...

Bar­ce­lo­na és una ciu­tat per ca­mi­nar?

Bar­ce­lo­na és una ciu­tat com­pac­ta, den­sa, on tot es­tà a prop, el que afa­vo­reix els iti­ne­ra­ris per a vi­a­nants. A més, tre­ba­lla per­què l’es­pai pú­blic si­gui per a les per­so­nes i on la gent es pu­gui mou­re sen­se im­pe­di­ments. La ciu­tat ha fet una tas­ca molt bo­na, i és re­fe­rent es­ta­tal i eu­ro­peu en mo­bi­li­tat ac­ti­va, en­ca­ra que que­da fei­na per fer.

Com fo­men­ta la mo­bi­li­tat ac­ti­va?

Tra­ient es­pai al ve­hi­cle pri­vat en su­per­fí­cie, es­pe­ci­al­ment al cen­tre on ja no es pot apar­car, i am­pli­ant les vo­re­res, pa­ci­fi­cant ei­xos, im­pul­sant su­peri­lles, ei­xos cí­vics o verds... En de­fi­ni­ti­va, re­bai­xant la pres­sió que exer­ceix el ve­hi­cle pri­vat per do­nar més es­pai als vi­a­nants. Ai­xí i tot, en­ca­ra que­da mol­ta fei­na per fer i hi ha mol­tes vi­es on se cir­cu­la a una ve­lo­ci­tat ex­ces­si­va i on el cot­xe té molt pro­ta­go­nis­me. A més, les vi­es molt am­ples aca­ben es­de­ve­nint fron­te­res. Ara tre­ba­llem per acon­se­guir una ciu­tat a 30 km/h, el que per­met in­cre­men­tar la se­gu­re­tat vi­à­ria i pri­o­rit­zar els vi­a­nants.

Es res­trin­gi­rà l’ac­cés dels cot­xes al cen­tre de Bar­ce­lo­na?

Al fi­nal s’hau­rà de fer, però per sa­lut. Ai­xí i tot, hem de de­ci­dir quin mo­del de mo­bi­li­tat vo­lem. Avui ciu­tats com Bar­ce­lo­na des­ti­nen du­es ter­ce­res parts de l’es­pai pú­blic als ve­hi­cles, i una ter­ce­ra part als vi­a­nants. Hem de fer que les per­so­nes re­cu­pe­rin aquest es­pai pú­blic que ara ocu­pen els cot­xes. Hem de res­trin­gir l’ús del ve­hi­cle pri­vat, es­pe­ci­al­ment al cen­tre.

Com va­lo­ren que s’ha­gi po­sat fi a la mo­ra­tò­ria que per­me­tia que les bi­ci­cle­tes po­gues­sin circular per vo­re­res com les de l’Ei­xam­ple?

Ens sem­bla bé per­què con­si­de­rem que la bi­ci­cle­ta ha de circular per la cal­ça­da, i Bar­ce­lo­na ha fet mol­ta fei­na per fa­ci­li­tar-ho. A poc a poc es van por­tant els car­rils bi­ci a la cal­ça­da i es dei­xen les vo­re­res per als vi­a­nants. Però tam­bé hau­ria d’aca­bar la mo­ra­tò­ria que per­met a les mo­tos apar­car a les vo­re­res...

“Avui Bar­ce­lo­na des­ti­na du­es ter­ce­res parts de l’es­pai pú­blic als ve­hi­cles, i una als vi­a­nants” I amb els pa­ti­nets elèc­trics, què cal fer?

Pri­mer és ne­ces­sa­ri de­fi­nir què són i qui­nes ca­rac­te­rís­ti­ques tèc­ni­ques te­nen aquests gad­gets, i des­prés dir per on han de circular. Ai­xí i tot, a l’as­so­ci­a­ció te­nim molt clar que els pa­ti­nets no po­den anar per les vo­re­res, ja que van a una ve­lo­ci­tat molt al­ta, fins i tot més ele­va­da que la de les bi­ci­cle­tes, i no són un mo­del de mo­bi­li­tat ac­ti­va. A la vo­re­ra no hi te­nen ca­bu­da; han de bai­xar a les cal­ça­des, però cal veu­re com fer-ho te­nint molt pre­sent la se­gu­re­tat. Els pa­ti­nets tam­bé han de tro­bar el seu es­pai a la ciu­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.