Cri­si al sec­tor del be­tum

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ - Quim Mon­zó

Sem­bla que, a Gi­ro­na, a la prò­xi­ma ca­val­ca­da de Reis, en Bal­ta­sar se­rà ne­gre de de­bò. La Con­fra­ria de Je­sús Cru­ci­fi­cat (Ma­na­ies), que s’en­car­re­ga d’or­ga­nit­zar-la, ha llan­çat l’es­pon­ja en la po­lè­mi­ca que, els úl­tims anys, man­te­nia amb part de l’opi­nió pú­bli­ca, que li de­ma­na­va sen­tit co­mú. Des que a la se­go­na mei­tat del se­gle XIX es van co­men­çar a fer ca­val­ca­des, a en Bal­ta­sar l’en­car­na­va sem­pre un se­nyor blanc amb la ca­ra ma­qui­lla­da. No hi ha­via gai­res ne­gres en aquest pa­ís, i la gent s’ho mun­ta­va com po­dia. En aquest pa­ís i en molts al­tres. Al te­a­tre, quan re­pre­sen­ta­ven l’Otel·lo de Shakes­pe­a­re, el pro­ta­go­nis­ta l’in­ter­pre­ta­va sem­pre un blanc pin­tat de mar­ró. Fins i tot en una da­ta tan re­cent com el 1965, quan Stu­art Bur­ge va por­tar l’obra al ci­ne­ma, el pa­per d’Otel·lo el va fer Lau­ren­ce Olivier, que te­nia tant de ne­gre o de mo­ro com jo d’hor­tèn­sia de l’Hi­mà­la­ia. I no s’im­mu­ta­va nin­gú. Les co­ses ana­ven ai­xí i a po­ca gent se li acu­dia que po­di­en anar d’una al­tra ma­ne­ra. Era una tra­di­ció as­su­mi­da.

Però el temps pas­sa i la po­bla­ció ha dei­xat de ser mo­no­co­lor. A la gam­ma de tons de pell que ara te­nim hi ha on tri­ar. Per ai­xò és ri­dí­cul que hi ha­gi po­bla­ci­ons que en­ca­ra s’hi afer­rin. I més si són de la im­por­tàn­cia de la ciu­tat pe­ti­ta i

de­li­ca­da .Al Di­a­ri de Gi­ro­na de­ta­llen la si­tu­a­ció: “En­guany hi ha di­ver­ses per­so­nes de ra­ça ne­gra que te­nen op­ci­ons de re­pre­sen­tar el rei Bal­ta­sar. Ho ha con­fir­mat el pre­si­dent de l’en­ti­tat [la con­fra­ria en qües­tió], Nar­cís Rei­xach, que ha in­di­cat que l’elec­ció tin­drà lloc en una jun­ta que es fa­rà al desem­bre. Rei­xach ha tret im­por­tàn­cia a aques­ta pos­si­ble de­ci­sió i ha ex­pli­cat que la se­va or­ga­nit­za­ció no ha mi­rat mai si un dels es­co­llits és blanc o ne­gre. Afir­ma que s’han li­mi­tat a es­co­llir per­so­nes se­gons la con­tri­bu­ció que han fet a la ciu­tat, amb in­de­pen­dèn­cia de la se­va ra­ça. En cas que es con­fir­més que una per­so­na ne­gra en­car­na el rei ne­gre, se­ria el pri­mer cop que suc­ce­ís a Gi­ro­na”. Que la de­ci­sió no és del tot es­pon­tà­nia que­da clar quan lle­gim: “L’equip de go­vern de CiU tam­bé es va pro­nun­ci­ar en la po­lè­mi­ca, te­nint en comp­te que l’Ajun­ta­ment aju­da eco­nò­mi­ca­ment els Ma­na­ies per ti­rar en­da­vant la ca­val­ca­da. La re­gi­do­ra de Di­na­mit­za­ció del Ter­ri­to­ri, Eva Pa­lau, va as­se­gu­rar que es reu­ni­ria amb la jun­ta dels Ma­na­ies per tal d’ex­po­sar-los la pos­si­bi­li­tat d’un can­vi en el sen­tit ci­tat. Pa­lau va in­di­car als Ma­na­ies que ‘ca­lia fer una mi­ca d’es­forç per obrir el ven­tall’ i que ‘la ca­val­ca­da de Gi­ro­na no re­flec­teix la re­a­li­tat so­ci­al èt­ni­ca de la nos­tra ciu­tat’”.

Si hi afe­gim que a Fi­gue­res tam­bé han de­ci­dit que, aques­ta prò­xi­ma ca­val­ca­da, per pri­me­ra ve­ga­da el rei Bal­ta­sar tam­bé pas­si a ser au­tèn­ti­ca­ment ne­gre, la der­ro­ta dels tra­di­ci­o­na­lis­tes és clara. Si al­gú té imat­ges de la ca­val­ca­da del 5 de ge­ner pas­sat, que les con­ser­vi, per­què d’aquí a no gai­re les po­drà en­se­nyar a les ge­ne­ra­ci­ons fu­tu­res, que les con­tem­pla­ran amb la bo­ca ba­da­da i –sen­se aca­bar­se-les de creu­re– pre­gun­ta­ran com era pos­si­ble que, en ple se­gle XXI, les co­ses en­ca­ra anes­sin d’aques­ta ma­ne­ra.

¿Va ser, la pas­sa­da ca­val­ca­da de Reis gi­ro­ni­na, l’úl­ti­ma amb un Bal­ta­sar blanc tu­ne­jat de ne­gre?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.