Re­cla­ma­ci­ons so­ci­als a Ca­ta­lu­nya

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

HI ha un cor­rent de males­tar al sec­tor pú­blic de Ca­ta­lu­nya. Els efec­tes de la po­lí­ti­ca de re­ta­lla­des em­pre­sa pel pre­si­dent Ar­tur Mas el 2011 han es­tat su­por­tats es­toi­ca­ment per di­ver­sos col·lec­tius. Però la se­va pa­ci­èn­cia sem­bla que s’ha es­go­tat. Met­ges, per­so­nal sa­ni­ta­ri, pro­fes­sors, es­tu­di­ants de di­fe­rents ci­cles i fun­ci­o­na­ris pú­blics van par­ti­ci­par ahir en una jor­na­da de va­ga i es van ma­ni­fes­tar da­vant el Par­la­ment. Per als met­ges, que a pri­me­ra ho­ra de la nit van ar­ri­bar fi­nal­ment a un acord amb el De­par­ta­ment de Sa­lut, era ja la quar­ta jor­na­da d’atu­ra­da. Per als es­tu­di­ants, la se­go­na. Fun­ci­o­na­ris de la Ge­ne­ra­li­tat van pa­rar ahir du­es ho­res. I no es po­den des­car­tar no­ves atu­ra­des. CC.OO. i UGT han con­vo­cat 160.000 fun­ci­o­na­ris pú­blics a una jor­na­da de va­ga en de­fen­sa de les se­ves rei­vin­di­ca­ci­ons, el dia 12 de desem­bre.

Ca­das­cun dels sec­tors en llui­ta es­gri­meix ra­ons es­pe­cí­fi­ques. Però to­tes te­nen l’ori­gen en la po­lí­ti­ca d’aus­te­ri­tat, que a Ca­ta­lu­nya es va apli­car abans que en al­tres co­mu­ni­tats i ja fa molts anys que es­tà vi­gent. Els met­ges d’aten­ció pri­mà­ria, des­prés de per­dre el 30% del seu po­der ad­qui­si­tiu, es quei­xen que la re­duc­ció del nom­bre de pro­fes­si­o­nals i el con­se­güent aug­ment de la fei­na per cà­pi­ta es­tan de­te­ri­o­rant la qua­li­tat de l’as­sis­tèn­cia. Els uni­ver­si­ta­ris re­cla­men una re­bai­xa del 30% de les ta­xes. Els fun­ci­o­na­ris de la Ge­ne­ra­li­tat de­ma­nen que se’ls abo­nin les pa­gues ex­tres del 2013 i el 2014, i de­nun­ci­en que són els únics de l’Es­tat es­pa­nyol que en­ca­ra no n’han acon­se­guit la res­ti­tu­ció.

La res­pos­ta apun­ta­da ahir pel Go­vern a to­tes aques­tes pe­ti­ci­ons mar­ca un ca­mí a se­guir. Una al­tra co­sa és sa­ber si ser­vi­rà per pal·li­ar la de­gra­da­ció del ser­vei. El pre­si­dent Quim Tor­ra ha man­tin­gut un si­len­ci in­ex­pli­ca­ble. En­ca­ra que l’acord es­ti­gués en ple­na ne­go­ci­a­ció, s’es­pe­ra del cap de l’Exe­cu­tiu ca­ta­là que ma­ni­fes­ti la se­va opi­nió da­vant les in­qui­e­tuds del pa­ís. Abans d’anun­ci­ar-se l’acord de Sa­lut, el Go­vern amb prou fei­nes ha­via emès ahir uns tuits as­se­nya­lant que bus­ca­va so­lu­ci­ons. El por­ta­veu ad­junt de Junts per Ca­ta­lu­nya al Par­la­ment va ai­xe­car di­marts una ona­da d’in­dig­na­ció quan va qua­li­fi­car el de­te­ri­o­ra­ment de la sa­lut pú­bli­ca de “qües­tió no es­sen­ci­al”, con­si­de­rant que se­ria una sim­ple dis­trac­ció da­vant el que, al seu en­ten­dre, im­por­ta: la in­de­pen­dèn­cia.

És lí­cit que l’ac­tu­al Go­vern tin­gui en­tre els ob­jec­tius la in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lu­nya. Però a més d’ob­jec­tius té obli­ga­ci­ons in­ex­cu­sa­bles, com ga­ran­tir la bo­na mar­xa del pa­ís. Són ob­jec­tius po­lí­tics le­gí­tims, però que no po­den en­tor­pir la mi­llo­ra de les con­di­ci­ons de vi­da dels ca­ta­lans men­tre no s’acon­se­guei­xin. Un de­te­ri­o­ra­ment més gran de la fun­ció pú­bli­ca se­ria un des­as­tre que Ca­ta­lu­nya no es pot per­me­tre. El Go­vern ar­gu­men­ta que el sis­te­ma de fi­nan­ça­ment ac­tu­al ofe­ga les pos­si­bi­li­tats de Ca­ta­lu­nya i és cert que, en tots els ràn­quings, aques­ta co­mu­ni­tat es tro­ba per so­ta de la mit­ja­na en fun­ció del nom­bre d’ha­bi­tants. És pri­o­ri­ta­ri in­ten­tar re­ver­tir aques­ta si­tu­a­ció. I el Go­vern cen­tral tam­bé hau­ria de ser sen­si­ble a aques­ta re­cla­ma­ció. Però ai­xò no pot ocul­tar que l’Exe­cu­tiu ca­ta­là té mar­ges per pri­o­rit­zar de­ter­mi­na­des des­pe­ses en de­tri­ment d’al­tres.

Els met­ges van ar­ri­bar ahir a la nit a un acord amb el Go­vern que por­ta­rà avui la nor­ma­li­tat als cen­tres sa­ni­ta­ris. Cal­drà con­ti­nu­ar tre­ba­llant en aques­ta lí­nia per evi­tar que al­tres males­tars que ja s’apun­ten aca­bin cau­sant con­flic­tes més grans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.