La so­lu­ció a l’ofe­ga­ment

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Com a ciu­ta­da­na em cos­ta d’en­ten­dre les de­cla­ra­ci­ons d’Edu­ard Pu­jol re­fe­rint-se a les cau­ses de la va­ga de la sa­ni­tat pú­bli­ca i en cul­pa l’ofe­ga­ment eco­nò­mic de Ca­ta­lu­nya. Se­gons ell, la so­lu­ció a la fal­ta de fi­nan­ça­ment de la sa­ni­tat pú­bli­ca és la in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lu­nya.

Per al­tra ban­da, veig que sí que te­nim fi­nan­ça­ment per re­o­brir un munt d’am­bai­xa­des ar­reu del món, amb les des­pe­ses que com­por­ta. I a més, no do­nant su­port als pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat hem re­nun­ci­at als 2.200 mi­li­ons ex­tres per a Ca­ta­lu­nya.

Lla­vors, qui­na és la cau­sa de l’ofe­ga­ment? Se­ri­o­si­tat, i sin­ce­ri­tat, se­nyor Pu­jol!

NU­RIA RO­CA AN­TO­NIO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.