DEIXADESA AL CI­NE­MA.

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

“Con­si­de­ro una fal­ta de res­pe­to y edu­ca­ci­ón de­jar la sa­la en es­te es­ta­do, de­mu­es­tra la de­ja­dez de muc­has per­so­nas que sa­ben que ti­e­nen pa­pe­le­ras enor­mes y vi­si­bles an­tes de sa­lir”, ex­po­sa la lec­to­ra Gemma Bru­lles.

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­[email protected]­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Van­guar­dia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.