Me­la Mu­ter a Gi­ro­na

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

L’ex­po­si­ció De Pa­rís a Gi­ro­na. Me­la Mu­ter i els ar­tis­tes po­lo­ne­sos a Ca­ta­lu­nya es pot veu­re al Mu­seu d’Art de Gi­ro­na fins al dia de Sant Jor­di. Hi mos­tra pin­tu­res de l’ar­tis­ta po­lo­ne­sa que van con­fon­dre com a rus­sa quan va es­tar al nos­tre pa­ís; ella ma­tei­xa va ha­ver de dir que ha­via nas­cut a Var­sò­via, tot i que va viu­re i es va for­mar a Pa­rís.

En un temps va vi­si­tar Gi­ro­na i d’aquí que, a l’ex­po­si­ció, hi pu­guem veu­re pai­sat­ges i es­ce­nes gi­ro­ni­nes. Va ex­po­sar a les Ga­le­ri­es Dalmau de Bar­ce­lo­na, pri­mer en una col·lec­ti­va amb més ar­tis­tes po­lo­ne­sos i des­prés de for­ma in­di­vi­du­al, amb un gran èxit per mor de la se­va sen­si­bi­li­tat.

La ca­rac­te­rit­zen els co­lors d’una pa­le­ta par­ti­cu­lar, la for­ma de pin­tar i els te­mes de re­trats de ma­ter­ni­tats i per­so­nat­ges que re­flec­tei­xen la mi­sè­ria de l’èpo­ca.

S’hi han pro­gra­mat di­ver­ses ac­ti­vi­tats per do­nar a conèi­xer mi­llor la fi­gu­ra d’aques­ta pin­to­ra.

E.I. RO­DRÍ­GUEZ PITARQUE

Tor­ro­e­lla de Mont­grí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.