Les rei­vin­di­ca­ci­ons de par­ti­da de ca­das­cun dels col·lec­tius

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

PRO­FES­SORS DE PRI­MÀ­RIA I SE­CUN­DÀ­RIA

· Re­cu­pe­rar l’ho­ra­ri lec­tiu d’abans de les re­ta­lla­des: 23 ho­res a pri­mà­ria i 18 a se­cun­dà­ria. · Re­duir les rà­ti­os d’alum­nes per au­la. · In­cre­men­tar el per­so­nal de su­port per aten­dre la di­ver­si­tat. · Tor­nar al ca­ràc­ter lec­tiu de du­es ho­res en el per­so­nal de més de 55 anys. · Con­so­li­dar el lloc de tre­ball del per­so­nal in­terí. · Tor­nar a la in­ver­sió pú­bli­ca en guar­de­ri­es. · Con­ver­tir les jor­na­des d’1/3 a 1/2. · Re­cu­pe­rar el po­der ad­qui­si­tiu, ai­xí com les pa­gues ex­tres del 2013 i el 2014. · Man­te­nir l’FP pú­bli­ca. · Re­ti­rar el ‘de­cret de plan­ti­lles’.

ES­TU­DI­ANTS UNI­VER­SI­TA­RIS I DE SE­CUN­DÀ­RIA

· Apli­car una re­bai­xa del 30 % en les ta­xes uni­ver­si­tà­ri­es, que va apro­var el Par­la­ment el 2016 i que en­ca­ra no s’ha fet. · In­ver­tir el 6% del PIB ca­ta­là en edu­ca­ció. · Equi­pa­rar el preu en­tre màs­ter i grau. · Equi­pa­rar el trac­ta­ment de fa­mí­lia mo­no­pa­ren­tal amb la de nom­bro­sa de ca­ra al curs aca­dè­mic que ve en les ta­xes.

· Re­duir la ma­trí­cu­la de tu­to­ria del doc­to­rat per so­ta de la mit­ja­na d’Es­pa­nya, i re­cu­pe­rar la pu­ja­da del 400% re­gis­tra­da.

DO­CENTS I IN­VES­TI­GA­DORS D’UNI­VER­SI­TATS

· Obrir una tau­la ne­go­ci­a­do­ra per re­gu­la­rit­zar la fi­gu­ra del pro­fes­sor as­so­ci­at es­truc­tu­ral.

· Apli­car una es­ca­la sa­la­ri­al mà­xi­ma a pro­fes­sors as­so­ci­ats com a me­su­ra tem­po­ral men­tre no es re­gu­la la fi­gu­ra dels as­so­ci­ats.

· Eli­mi­nar els aco­mi­a­da­ments so­ta la fór­mu­la de ‘no re­no­va­ció’.

· Im­ple­men­tar plans de pro­mo­ció i es­ta­bi­lit­za­ció per a in­ves­ti­ga­dors pre­doc­to­rals, post­doc­to­rals, col·la­bo­ra­dors, lec­tors i agre­gats in­terins a jor­na­da com­ple­ta.

· Eli­mi­nar els pa­rà­me­tres de mer­can­ti­lit­za­ció i pri­va­tit­za­dors del sis­te­ma uni­ver­si­ta­ri.

· Re­plan­te­jar els pa­rà­me­tres que guien les acre­di­ta­ci­ons, que blo­que­gen l’ac­cés a la car­re­ra aca­dè­mi­ca i a la pro­mo­ció de molts do­cents i in­ves­ti­ga­dors.

MET­GES DE FA­MÍ­LIA I SA­NI­TAT CON­CER­TA­DA

· Li­mi­tar les vi­si­tes di­à­ri­es a un nom­bre de 28 pa­ci­ents. · Ga­ran­tir un mí­nim de 12 mi­nuts per vi­si­ta. · Con­trac­tar 920 met­ges per­duts du­rant els anys de la cri­si. · Re­cu­pe­rar el po­der ad­qui­si­tiu, que xi­fren en un 30% del seu sou des del 2010.

· Con­ci­li­ar vi­da pro­fes­si­o­nal i fa­mi­li­ar tan­cant tots els cen­tres d’aten­ció pri­mà­ria de Ca­ta­lu­nya com a mà­xim a les 20 ho­res.

· Subs­ti­tuir la fi­gu­ra del director de cen­tre d’as­sis­tèn­cia pri­mà­ria per la del co­or­di­na­dor, obli­ga­tò­ria en tots els cen­tres i que si­gui es­co­llit pels tre­ba­lla­dors. Aques­ta re­for­ma s’em­mar­ca­ria en el pro­cés de re­for­ma de la pri­mà­ria que Sa­lut vol dur a ter­me.

· Des­ti­nar com mí­nim un 25% del pres­su­post de sa­lut a l’aten­ció pri­mà­ria i que aquest per­cen­tat­ge, que ara és d’un 16%, no bai­xi ca­da any.

BOM­BERS DE LA GE­NE­RA­LI­TAT

· Aug­men­tar la plan­ti­lla amb la con­trac­ta­ció d’en­tre 1.500 i 2.000 bom­bers més per po­der fer front en con­di­ci­ons a una cam­pa­nya fo­res­tal o a una ame­na­ça ter­ro­ris­ta.

· Com­prar més ma­te­ri­al i re­no­var-lo (ves­tu­a­ri, ei­nes per tre­ba­llar i ca­mi­ons que te­nen en­tre 30 i 13 anys).

· Mi­llo­rar les con­di­ci­ons dels parcs de bom­bers.

AS­SIS­TENTS I EDU­CA­DORS SO­CI­ALS

· Do­tar amb més pres­su­post els ser­veis so­ci­als. · Aug­men­tar la plan­ti­lla per po­der aten­dre l’aug­ment de per­so­nes en si­tu­a­ció vul­ne­ra­ble.

· In­cre­men­tar la se­gu­re­tat i la pro­tec­ció dels tre­ba­lla­dors so­ci­als da­vant agres­si­ons, in­sults i ame­na­ces de per­so­nes en si­tu­a­ció des­es­pe­ra­da.

FUN­CI­O­NA­RIS I IN­TERINS DE LA GE­NE­RA­LI­TAT

· Tor­nar les pa­gues ex­tres no abo­na­des del 2013 i el 2014 i re­cu­pe­rar el po­der ad­qui­si­tiu per­dut els úl­tims anys.

· Aug­men­tar les plan­ti­lles per po­der do­nar un mi­llor ser­vei al ciu­ta­dà. Les du­es cen­trals ma­jo­ri­tà­ri­es, CC.OO. i UGT, no s’han afe­git a aques­ta con­vo­ca­tò­ria par­ci­al d’atu­ra­da de du­es ho­res dels fun­ci­o­na­ris i in­terins de la Ge­ne­ra­li­tat i han ci­tat tots els tre­ba­lla­dors pú­blics a fer una jor­na­da de va­ga el 12 de desem­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.