Sen­se po­lí­ti­ques pú­bli­ques

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Els ca­te­drà­tics de So­ci­o­lo­gia Inés Al­ber­di i En­ri­que Gil Cal­vo van coin­ci­dir que part de la si­tu­a­ció en què es tro­ben els jo­ves es­pa­nyols té molt a veu­re amb l’ela­bo­ra­ció i desen­vo­lu­pa­ment d’unes po­lí­ti­ques “pen­sa­des” i “ben di­ri­gi­des” a la jo­ven­tut. En con­cret, Al­ber­di apun­ta­va a la ne­ces­si­tat de fo­ca­lit­zar els es­for­ços a aju­dar els jo­ves a in­cor­po­rar-se al món la­bo­ral en unes con­di­ci­ons dig­nes. A pa­rer seu, aques­tes po­lí­ti­ques aju­da­ri­en a re­duir l’eman­ci­pa­ció tar­da­na. Per la se­va part, Gil Cal­vo va po­sar so­bre la tau­la la fal­ta de com­pro­mís dels par­tits po­lí­tics en el seu con­junt cap als jo­ves. “Ni apa­rei­xen als pro­gra­mes i si apa­rei­xen no es com­plei­xen”, va in­di­car. De­ma­nen una aten­ció es­pe­ci­al per als ajuts al llo­guer dels jo­ves.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.