Cam­pa­nya per­què un vi­o­la­dor no ve­gi el fill fruit de l’agres­sió

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Di­me­cres una do­na bri­tà­ni­ca que va te­nir un nen fruit d’una vi­o­la­ció va co­men­çar una cam­pa­nya a les xar­xes so­ci­als a fi de can­vi­ar la llei que per­met al pa­re exer­cir el seu dret de pa­ter­ni­tat. Sammy Wo­od­hou­se ha ob­tin­gut, en dos di­es, 250.000 fir­mes de su­port.

“Des­prés de re­cons­truir la me­va vi­da em van obli­gar a tor­nar

La im­pul­so­ra, una do­na bri­tà­ni­ca vi­o­la­da als 14 anys, de­ma­na un can­vi en la llei de la In­fan­te­sa

a re­viu­re el trau­ma l’any pas­sat, quan els tri­bu­nals van dir que el meu abu­sa­dor po­dia de­ma­nar vi­si­tes al meu fill”, ar­ren­ca el text de la pe­ti­ció de Wo­od­hou­se. “És per ai­xò –con­ti­nua– que es­tic de­ma­nant un can­vi en la llei, una sim­ple es­me­na a la llei de la In­fan­te­sa del 1989 que pro­hi­bi­ria que qu­al­se­vol ho­me amb un fill con­ce­but per vi­o­la­ció sol·li­ci­ti ac­cés o drets so­bre la cri­a­tu­ra”.

El pa­re bi­o­lò­gic del seu fill es­tà pres a la pre­só de Rot­her­ham, a South Yorks­hi­re (Anglaterra), des del 2016, con­dem­nat a 35 anys per més de 50 de­lic­tes de vi­o­la­ció i abu­sos in­fan­tils.

Re­cent­ment els tre­ba­lla­dors so­ci­als el van in­for­mar de la pos­si­bi­li­tat de conèi­xer el seu fill bi­o­lò­gic que va néi­xer a con­se­qüèn­cia de l’agres­sió a Wo­od­hou­se quan ella te­nia 14 anys. Se­gons la víc­ti­ma, els as­sis­tents mu­ni­ci­pals tam­bé es van po­sar en con­tac­te amb ella per in­for­mar-la d’aquest pro­ce­di­ment.

La llei in­di­ca que, in­de­pen­dent­ment de la se­va res­pon­sa­bi­li­tat pa­ren­tal, els pa­res po­den re­bre no­tí­ci­es de la cri­an­ça i fins i tot pren­dre de­ci­si­ons so­bre qües­ti­ons cru­ci­als del me­nor. Ai­xò no vol dir, tan­ma­teix, que li cor­res­pon­gui un dret au­to­mà­tic de vi­si­tes. Qu­al­se­vol sol·li­ci­tud pas­sa prè­vi­a­ment per un tri­bu­nal que ava­lua els ris­cos i el benes­tar del nen quan el pro­ge­ni­tor ha co­mès de­ter­mi­nats de­lic­tes.

Wo­od­hou­se va dir que se sen­tia com­mo­ci­o­na­da i re­vic­ti­mit­za­da per aquests fets. “És un pe­rill per a mi, per al meu fill i per a al­tres nens”, va afir­mar. El Ministeri de Jus­tí­cia del Reg­ne Unit va as­se­gu­rar ahir que es fa­ran es­for­ços ur­gents per “abor­dar els er­rors en aquest cas”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.