Fran­ça pro­hi­beix la vi­o­lèn­cia fí­si­ca i ver­bal en­vers els fills

La re­vi­sió del Co­di Ci­vil és “pe­da­gò­gi­ca”, sen­se san­ci­ons

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - EU­SE­BIO VAL

Els cal­bots o bu­fe­ta­des oca­si­o­nals dels pa­res als fills mas­sa re­vol­to­sos no tin­dran –ara com ara– con­se­qüèn­ci­es pe­nals a Fran­ça, però sí que es­ta­ran pros­crits al Co­di Ci­vil. Es trac­ta d’ade­quar la le­gis­la­ció fran­ce­sa al que és nor­ma molt ma­jo­ri­tà­ria a la Unió Eu­ro­pea. La in­ten­ció és “pe­da­gò­gi­ca”, de tren­car amb cos­tums molt ar­re­lats, i no es pre­ve­uen san­ci­ons.

L’As­sem­blea Na­ci­o­nal es dis­po­sa­va a apro­var ahir al ves­pre, per àm­plia ma­jo­ria, una mo­di­fi­ca­ció de l’ar­ti­cle 371-1 del Co­di Ci­vil per es­ta­blir que “els ti­tu­lars de l’au­to­ri­tat pa­ren­tal l’exer­cei­xin sen­se vi­o­lèn­cia” i “no han d’uti­lit­zar da­vant un nen mit­jans com ara la vi­o­lèn­cia fí­si­ca, ver­bal o psi­co­lò­gi­ca, els càs­tigs cor­po­rals i la hu­mi­li­a­ció”. El can­vi le­gis­la­tiu des­prés hau­rà de ser con­sen­su­at i ra­ti­fi­cat pel Se­nat. La ini­ci­a­ti­va tam­bé in­clou el re­que­ri­ment al Go­vern per­què, abans del se­tem­bre de l’any que ve, pre­sen­ti un in­for­me so­bre l’es­tat de “les vi­o­lèn­ci­es edu­ca­ti­ves” a Fran­ça i ava­luï qui­nes ne­ces­si­tats hi ha per aug­men­tar la sen­si­bi­li­tat dels pa­res i dels pro­fes­si­o­nals que trac­ten amb els nens.

La pro­pos­ta l’ha pre­sen­ta­da la di­pu­ta­da Maud Pe­tit, del grup cen­tris­ta Mo­vi­ment De­mò­cra­ta (MoDem), ali­at del pre­si­dent Emmanuel Ma­cron. Es trac­ta d’un pro­ble­ma que es dis­cu­teix des de fa molts anys i que sem­pre ha sus­ci­tat l’opo­si­ció dels qui cre­uen que le­gis­lar so­bre aques­tes con­duc­tes, en el si de la fa­mí­lia, su­po­sa una in­ge­rèn­cia ex­ces­si­va en la vi­da pri­va­da de les per­so­nes i en la ma­ne­ra com els pa­res edu­quen els fills.

El que es de­bat i el que de­fen­sen els pro­mo­tors de la mo­di­fi­ca­ció le­gis­la­ti­va són les bu­fe­ta­des su­aus i les re­pri­men­des orals, que po­den in­clou­re hu­mi­li­a­ci­ons psi­co­lò­gi­ques. Els lí­mits, es­clar, són sub­jec­tius. El Co­di Pe­nal ja s’ocu­pa, lò­gi­ca­ment, d’agres­si­ons més greus, so­bre­tot quan te­nen lloc sis­te­mà­ti­ca­ment.

La po­tes­tat dels pa­res de pe­gar oca­si­o­nal­ment a un fill per im­po­sar dis­ci­pli­na s’ha ac­cep­tat en la ju­ris­pru­dèn­cia fran­ce­sa com una de­ri­va­ció del “dret de cor­rec­ció”, he­re­tat del Co­di Ci­vil del 1804, du­rant l’èpo­ca de Na­po­leó Bo­na­par­te.

Se­gons da­des de la Fun­da­ció per la In­fan­te­sa, un 85% dels pa­res fran­ce­sos en­ca­ra re­cor­ren de tant en tant a les ano­me­na­des “vi­o­lèn­ci­es edu­ca­ti­ves”. El pa­ís gal ha es­tat ad­ver­tit unes quan­tes ve­ga­des pel Con­sell d’Eu­ro­pa i per la co­mis­sió d’in­fan­te­sa de l’ONU per no ha­ver le­gis­lat en la ma­tè­ria. Ja són 54 els es­tats que han ac­tu­at en les se­ves lleis per eli­mi­nar aquests càs­tigs in­fan­tils. El Ne­pal va ser l’úl­tim. A la Unió Eu­ro­pea en fal­ten cinc que no ho han fet ex­plí­ci­ta­ment. A més de Fran­ça, con­ti­nu­en a la llis­ta ne­gra Bèl­gi­ca, el Reg­ne Unit, Ità­lia, Txè­quia i Es­lo­và­quia.

La me­su­ra fran­ce­sa té el su­port de les mi­nis­tres de Sa­ni­tat, de Jus­tí­cia i d’Igual­tat, ai­xí com de la do­na del pre­si­dent, Bri­git­te Ma­cron, que era pro­fes­so­ra de Li­te­ra­tu­ra. En­tre els seus opo­nents es tro­ben di­pu­tats d’Els Re­pu­bli­cans (dre­ta), com Xavier Bre­ton o Marc Le Fur. Pen­sen que el Par­la­ment no pot ar­ri­bar tan lluny per di­ri­gir la vi­da de les fa­mí­li­es, que és un pas inú­til i in­ne­ces­sa­ri, amb el pe­rill afe­git que hi ha­gi nens temp­tats de de­nun­ci­ar els pa­res. La di­pu­ta­da Pe­tit, en can­vi, va ar­gu­men­tar que, fins i tot ad­me­tent que l’edu­ca­ció d’un nen pot ser di­fí­cil, per “la fa­ti­ga, la por o l’exas­pe­ra­ció da­vant certs com­por­ta­ments”, “la vi­o­lèn­cia no és un mo­de d’edu­ca­ció, no ex­pli­ca res i no re­sol res”.

La re­vi­sió del Co­di Ci­vil, de l’èpo­ca de Na­po­leó, acos­ta Fran­ça a la ma­jo­ria de so­cis a la UE

AFP

Nens i adults ju­guen amb bom­bo­lles de sa­bó a fo­ra del Mu­seu del Louv­re de Pa­rís

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.