Cam­pa­nya per ad­ver­tir les bi­cis

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE -

L’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na ha po­sat en mar­xa una cam­pa­nya in­for­ma­ti­va per re­cor­dar als ci­clis­tes que a par­tir de l’1 de ge­ner s’aca­ba la mo­ra­tò­ria que per­me­tia a les bi­cis circular per les vo­re­res de l’Ei­xam­ple i de Sant Mar­tí. Amb l’ar­ri­ba­da de l’any nou tots els ci­clis­tes hau­ran d’aban­do­nar les vo­re­res de menys de cinc me­tres d’am­ple. Es­ta­ran obli­gats a circular pel car­ril bi­ci o, si no n’hi ha, per la cal­ça­da. Du­rant el mes de desem­bre hi hau­rà una vin­te­na d’in­for­ma­dors des­ple­gats pels car­rers per ad­ver­tir els ci­clis­tes que amb la no­va nor­ma­ti­va se­ran mul­tats. A aques­ta cam­pa­nya se n’hi afe­gi­rà una al­tra als di­fe­rents es­ta­bli­ments que ve­nen pa­ti­nets elèc­trics per­què els com­pra­dors cone­guin la nor­ma­ti­va dels ve­hi­cles de mo­bi­li­tat per­so­nal, que obli­ga a circular pel car­ril bi­ci o la cal­ça­da, igual que les bi­ci­cle­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.