El Bar­ça gua­nya l’Ei­bar (3-0) i Mes­si mar­ca el seu gol nú­me­ro 400

Suá­rez bri­lla amb dos gols en el si­sè tri­omf se­guit a la Lli­ga d’un lí­der ferm

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JU­AN BAUTISTA MAR­TÍ­NEZ Bar­ce­lo­na

Quan Luis Suá­rez fir­ma un par­tit com el d’ahir hi ha pocs nous al món que li pu­guin dis­cu­tir el lloc. Quan l’uru­gua­ià mos­se­ga me­ta­fò­ri­ca­ment i pi­ca sis­te­mà­ti­ca­ment com con­tra l’Ei­bar és molt di­fí­cil que al­gú pu­gui com­pe­tir amb ell. Aques­ta és una de les ra­ons per les quals els seus su­plents amb prou fei­nes par­ti­ci­pen i aca­ben mar­xant. En ple de­bat so­bre qui tro­ba­rà al mer­cat el Bar­ce­lo­na per do­nar-li des­cans en al­guns en­fron­ta­ments, Suá­rez va ser su­perb, en­ca­ra que va aca­bar amb mo­lès­ti­es a l’en­go­nal. Va fer dos gols fan­tàs­tics, va as­sis­tir Mes­si per­què fes el seu gol nú­me­ro 400 a la Lli­ga i es va mos­trar om­ni­pre­sent amb pi­lo­ta i sen­se. Pu­ra fe­bre amb què el Bar­ça va se­ge­llar la si­se­na vic­tò­ria se­gui­da en el tor­neig. Ar­ri­ba el fi­nal de la pri­me­ra vol­ta i el cam­pió do­mi­na la com­pe­ti­ció amb fer­me­sa.

El tri­omf tam­bé va te­nir un ter­cer nom pro­pi, el de Cou­tin­ho, tor­nant a la ti­tu­la­ri­tat en de­tri­ment de Dem­bé­lé des­prés de qua­tre su­plèn­ci­es se­gui­des en el cam­pi­o­nat. El bra­si­ler va res­pon­dre anant de menys a més, amb una bo­na en­te­sa amb Suá­rez i Mes­si i amb un punt d’ar­dor. Va ador­nar la se­va ac­tu­a­ció amb de­talls de ca­vi­ar, en for­ma de bar­ret i re­gats i va aca­bar el par­tit d’in­te­ri­or es­quer­re en un sis­te­ma 4-4-2 i Dem­bé­lé a l’al­tra ban­da.

El re­sul­tat va ser clar però abans va cal­dre treballar. Per­què hi ha equips que no en­ga­nyen, com una fi­nes­tra ober­ta de bat a bat. L’Ei­bar de Men­di­li­bar n’és un. És igual el par­tit. El con­junt basc es des­ple­ga amb am­bi­ció. Si han de po­sar la de­fen­sa gai­re­bé en la lí­nia me­dul·lar de l’ad­ver­sa­ri, en­ca­ra que si­gui el Bar­ça, ho fan. El Bar­ce­lo­na sa­bia el que es tro­ba­ria i ai­xí va ser.

Per ai­xò el matx es va con­ver­tir en un in­tent blau­gra­na d’ex­treu­re pe­tro­li dels la­ti­fun­dis que hi ha­via a l’es­que­na de la de­fen­sa de l’Ei­bar. D’allà els abun­dants des­pla­ça­ments llargs de Bus­quets i Raki­tic, amb Suá­rez i Alba com a prin­ci­pals des­ti­na­ta­ris. Art­hur in­ten­ta­va com­bi­nar en curt i ho fe­ia amb cri­te­ri però el joc es de­can­ta­va més per llan­çar mís­sils cap amunt que per la pau­sa.

El lí­der te­nia ca­mes fres­ques per cór­rer per­què, com era pre­vi­si­ble, Val­ver­de va can­vi­ar l’on­ze de ma­ne­ra ra­di­cal res­pec­te a la Co­pa. No­més van re­pe­tir Bus­quets i Cou­tin­ho. El bra­si­ler va ser pro­ta­go­nis­ta en l’ac­ció que va obrir el mar­ca­dor, una ju­ga­da su­per­sò­ni­ca i al pri­mer toc en la qual van par­ti­ci­par Bus­quets i Art­hur abans que Cou­tin­ho i Suá­rez en­ca­de­nes­sin una do­ble pa­ret. El 7 va re­par­tir l’as­sis­tèn­cia de­fi­ni­ti­va cap a l’uru­gua­ià, que va en­ca­rar amb una re­ma­ta­da com­ple­xa, ja que va ha­ver de rec­ti­fi­car la se­va po­si­ció cor­po­ral.

Des­prés del pri­mer quart d’ho­ra ini­ci­al el Bar­ce­lo­na s’avan­ça­va en el seu pri­mer (i únic) xut en­tre pals fins al des­cans. El cam­pió va ge­ne­rar en aques­ta fa­se al­gu­nes ju­ga­des in­teres­sants però no van ar­ri­bar a bon port per fal­ta de pre­ci­sió. Un cop de cap de Ser­gi Ro­ber­to des­vi­at va ser l’al­tra re­ma­ta­da bar­ce­lo­nis­ta. Po­que­ta co­sa en aquest sen­tit però l’Ei­bar, mal­grat les bo­nes in­ten­ci­ons, tam­poc no va in­qui­e­tar en ex­cés Ter Ste­gen. Un cop de cap d’En­rich que no va tro­bar por­te­ria va re­sul­tar la se­va op­ció més pe­ri­llo­sa.

El Bar­ça, amb Bus­quets més con­cen­trat que a Va­lèn­cia i un Pi­qué en la se­va lí­nia fe­no­me­nal, con­te­nia bé però no te­nia una sor­ti­da de pi­lo­ta ne­ta i en oca­si­ons es pre­ci­pi­ta­va da­vant el ca­ra­mel que li ofe­ria l’Ei­bar per­què pro­vés la pro­fun­di­tat. L’equip de Men­di­li­bar viu en el ver­ti­gen i aques­ta ve­ga­da no s’es­ta­va em­por­tant una go­le­ja­da ma­ti­ne­ra com en al­tres vi­si­tes. El par­tit en­ca­ra es­ta­va per de­ci­dir. Fal­ta­va l’apa­ri­ció de Mes­si i no va tri­gar a ar­ri­bar a la re­pre­sa. Suá­rez, im­mens, va re­cu­pe­rar una pi­lo­ta, es va as­so­ci­ar amb Cou­tin­ho i va as­sis­tir a Mes­si, que es va bus­car el lloc per ar­ri­bar als 400 gols en el tor­neig.

Aques­ta fi­ta va des­ta­par els mi­llors mi­nuts, amb l’Ei­bar ja en­fon­sat. Les opor­tu­ni­tats i l’es­pec­ta­cle es van suc­ceir lla­vors. Suá­rez va te­nir una gran oca­sió amb el cap, Cou­tin­ho tam­bé va es­tar a punt de mar­car i Mes­si va per­do­nar des­prés d’una ex­cel·lent ju­ga­da que van fa­bri­car els seus dos com­panys de la da­van­te­ra.

El ter­cer ame­na­ça­va d’ar­ri­bar i es va ce­le­brar en un no res. En un ser­vei de ban­da rà­pid de Ser­gi Ro­ber­to cap a Suá­rez que, com un llamp, va ba­tre Ri­es­go amb un toc de­li­cat amb l’ex­te­ri­or. Les es­co­me­ses del Bar­ça ha­vi­en acla­rit el pano­ra­ma. La fun­ció ja es­ta­va re­sol­ta. Una més en aquest ròs­sec bar­ce­lo­nis­ta.

Val­ver­de va op­tar per Cou­tin­ho i el bra­si­ler va res­pon­dre amb un to més bo que en par­tits an­te­ri­ors

DA­VID RA­MOS / GETTY

El da­van­ter uru­gua­ià Luis Suá­rez ce­le­brant un dels gols que va fer ahir al Camp Nou

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.