Sánc­hez tam­bé de­ma­na su­port per als seus comp­tes alPPi­aCs

El so­ci­a­lis­ta con­vi­da les du­es for­ma­ci­ons a abs­te­nir-se o a vo­tar a fa­vor del pres­su­post

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JU­AN CARLOS MERINO

L’en­de­mà de sol·li­ci­tar el su­port d’ERC i el PDECat per als pres­su­pos­tos de l’Es­tat, Pe­dro Sánc­hez el va de­ma­nar ahir als seus ri­vals con­ser­va­dors. La mi­nis­tra d’Hi­sen­da pre­sen­ta­rà avui els comp­tes al Con­grés, en­tre dub­tes so­bre les pre­vi­si­ons d’in­gres­sos i dè­fi­cit en què es ba­sen.

El cap de l’Exe­cu­tiu es com­pro­met a una “in­ver­sió ter­ri­to­ri­a­lit­za­da molt mi­llor que la de Ra­joy”

Des­prés de co­men­çar dis­sab­te a Bar­ce­lo­na la gi­ra en què es­tà res­sal­tant els èxits dels seus pri­mers set me­sos de man­dat i els be­ne­fi­cis que por­ta­rà a Es­pa­nya i a tots els seus ter­ri­to­ris que s’apro­vin els nous pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat, Pe­dro Sánc­hez va re­ca­lar ahir a Bur­gos. Una ciu­tat i una co­mu­ni­tat au­tò­no­ma, Cas­te­lla i Lleó, on el PP man­té la se­va he­ge­mo­nia po­lí­ti­ca des de fa mol­tís­sims anys: el pri­mer i únic al­cal­de del PSOE, en­tre el 1999 i el 2003, va ser Án­gel Oli­va­res, ac­tu­al se­cre­ta­ri d’Es­tat de De­fen­sa; men­tre que el so­ci­a­lis­ta De­me­trio Ma­drid va ser el seu pri­mer pre­si­dent au­to­nò­mic, des del 1983 fins a la se­va di­mis­sió el 1986 i, des­prés de la breu subs­ti­tu­ció per Jo­sé Cons­tan­ti­no Nal­da, el 1987 Jo­sé María Az­nar ja va as­su­mir el càr­rec.

Ter­ri­to­ri po­lí­ti­ca­ment hos­til, per tant, per al pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol i lí­der del PSOE, que va vo­ler ser com­pen­sat per l’as­sis­tèn­cia d’un mi­ler de sim­pa­tit­zants api­nyats al Fó­rum Evo­lu­ci­ón de la ca­pi­tal bur­ga­le­sa, per llan­çar, a més, les cam­pa­nyes de Luis Tu­dan­ca a la pre­si­dèn­cia de la co­mu­ni­tat i Da­ni­el de la Ro­sa a l’al­cal­dia, jun­ta­ment amb molts fi­dels a Sánc­hez d’aquest ter­ri­to­ri, tam­bé al Go­vern cen­tral i la di­rec­ció fe­de­ral del PSOE, com la mi­nis­tra Reyes Ma­ro­to, Irat­xe Gar­cía, An­der Gil, Est­her Peña, Luz Mar­tí­nez Sei­jo o el ma­teix De­me­trio Ma­drid.

Però si el dia abans Sánc­hez ha­via re­cla­mat a Bar­ce­lo­na el su­port d’ERC i el PDECat als seus comp­tes, ahir a Bur­gos tam­bé va ins­tar el PP i Ciu­ta­dans “que s’abs­tin­guin o vo­tin a fa­vor d’uns pres­su­pos­tos a fa­vor de la ma­jo­ria d’aquest pa­ís”. Una apel·la­ció a les for­ma­ci­ons de Pa­blo Ca­sa­do i Al­bert Ri­ve­ra que, tot i ai­xò, va con­ju­gar amb du­res crí­ti­ques per ha­ver im­pul­sat l’au­ge de Vox a cau­sa de “la fa­lli­da mo­ral, po­lí­ti­ca i ide­o­lò­gi­ca” de la dre­ta a Es­pa­nya. El mí­ting de Sánc­hez a Bur­gos va coin­ci­dir pre­ci­sa­ment amb un ac­te en aques­ta ma­tei­xa ciu­tat, i a po­ca dis­tàn­cia, del se­cre­ta­ri ge­ne­ral de Vox, Ja­vi­er Or­te­ga Smith. De ma­ne­ra que el pre­si­dent del Go­vern cen­tral va ini­ci­ar la se­va in­ter­ven­ció amb una de­fen­sa de la con­vi­vèn­cia da­vant la cris­pa­ció. “Ara que n’hi ha que di­uen que ser pa­tri­o­ta és cri­dar tots els di­es vis­ca Es­pa­nya, nos­al­tres di­em que ser pa­tri­o­ta és treballar tots els di­es per­què a Es­pa­nya es vis­qui mi­llor”.

Sánc­hez va fi­xar ai­xí el seu dis­curs elec­to­ral a la cam­pa­nya so­ci­a­lis­ta per a les mu­ni­ci­pals, au­to­nò­mi­ques i eu­ro­pe­es del prò­xim 26 de maig, i va aler­tar d’una su­ma del PP, Ciu­ta­dans i Vox que, com ja va pas­sar a An­da­lu­sia, pot desa­llot­jar el PSOE de go­verns au­to­nò­mics i lo­cals, i a ell ma­teix de la Mon­cloa quan con­vo­qui les elec­ci­ons ge­ne­rals. Abans de pro­ta­go­nit­zar el mí­ting, el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol va fe­li­ci­tar el so­ci­al­de­mò­cra­ta Ste­fan Löf­ven pel seu acord amb el cen­tre­dre­ta per con­ti­nu­ar go­ver­nant a Su­è­cia. “Gran exer­ci­ci de res­pon­sa­bi­li­tat per fre­nar l’avenç de la ul­tra­dre­ta del qual al­tres hau­ri­en d’apren­dre, pel pa­ís i per la se­va ciu­ta­da­nia”, va res­sal­tar Sánc­hez.

En can­vi, ja al mí­ting, el lí­der del PSOE va la­men­tar que a Es­pa­nya el PP i Ciu­ta­dans són els res­pon­sa­bles de la ir­rup­ció elec­to­ral de Vox i la se­va ar­ri­ba­da a les ins­ti­tu­ci­ons, de mo­ment al Par­la­ment an­da­lús. “La dre­ta sem­pre in­sis­teix que qual­se­vol pas­sat va ser mi­llor, ho hau­reu sen­tit dir al PP, a Cs i a la ul­tra­dre­ta. Ja que ve­ient el que es veu, qual­se­vol dre­ta pas­sa­da va ser mi­llor tam­bé”, va cri­ti­car. Sánc­hez va in­sis­tir que “qui més tem la ul­tra­dre­ta és la dre­ta”, i va as­se­gu­rar que el PSOE “no pac­ta­rà mai amb la ul­tra­dre­ta”, per la qual co­sa va cri­dar a la mo­bi­lit­za­ció.

Tot i ai­xò, va as­se­gu­rar que “des­prés de set anys d’in­jus­tí­cia so­ci­al”, que va atri­buir al man­dat de Ma­ri­a­no Ra­joy, “els es­pa­nyols no en­ten­dran que l’opo­si­ció, i aquí tam­bé in­cor­po­ro el PP i Cs, vo­tin en con­tra d’uns pres­su­pos­tos so­ci­als que no dei­xen nin­gú en­re­re”. I en què, va in­sis­tir, “la in­ver­sió ter­ri­to­ri­a­lit­za­da se­rà molt mi­llor que la de Ra­joy”. La mi­nis­tra d’Hi­sen­da, María Je­sús Mon­te­ro, pre­sen­ta­rà avui els pres­su­pos­tos al Con­grés dels Di­pu­tats. I re­ve­la­rà les xi­fres de la in­ver­sió de l’Es­tat, que com­pli­rà amb les pre­vi­si­ons re­co­lli­des als es­ta­tuts de Ca­ta­lu­nya, An­da­lu­sia o la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na.

SANTI OTERO / EFE

Pe­dro Sánc­hez ahir a Bur­gos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.