Pa­tru­lles noc­tur­nes.

Els ha­bi­tants de la ur­ba­nit­za­ció Can Mas­su­et, a la lo­ca­li­tat del Ma­res­me, or­ga­nit­zen grups de vi­gi­làn­cia noc­tur­na

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - FEDE CEDÓ

Els ro­ba­to­ris a la ur­ba­nit­za­ció Can Mas­su­et de Dos­rius, una de les més po­bla­des, van em­pè­nyer els ve­ïns a or­ga­nit­zar pa­tru­lles de vi­gi­làn­cia noc­tur­na fa un mes. Des d’ales­ho­res no s’han re­gis­trat més de­lic­tes.

Fas­ti­gue­jats pels as­salts, per la fal­ta de vi­gi­làn­cia i per pro­me­ses po­lí­ti­ques bui­des, els ve­ïns de Can Mas­su­et, nu­cli ur­bà de la pe­ti­ta po­bla­ció de Dos­rius, al Ma­res­me, s’han or­ga­nit­zat en pa­tru­lles noc­tur­nes amb ve­hi­cles que re­cor­ren una de les ur­ba­nit­za­ci­ons amb més ex­ten­sió del ter­ri­to­ri ca­ta­là, on vi­uen 2.500 per­so­nes. D’en­çà que els ve­ïns sur­ten a vi­gi­lar no hi ha ha­gut cap ro­ba­to­ri.

“És ir­ri­tant tru­car a la po­li­cia i que no ens aten­guin ni la tru­ca­da”, cri­ti­ca Mi­re­ia Man­ri­que, una de les pa­tru­lle­res.“Ens han ro­bat a les cinc de la tar­da i han ha­gut de ve­nir els Mos­sos des de Ma­ta­ró per­què aquí no te­nim efec­tius”. I el pit­jor, apun­ten, “és que no ens aga­fen ni el te­lè­fon”.

Des de l’oc­tu­bre no­més a la ur­ba­nit­za­ció s’han pre­sen­tat 21 de­nún­ci­es per ro­ba­to­ris amb for­ça. Aques­ta xi­fra es tri­pli­ca si se su­men els que han que­dat en un in­tent o els que s’han frus­trat grà­ci­es a les me­su­res de se­gu­re­tat. En poc més d’un mes, des que es van po­sar en mar­xa les pa­tru­lles, no hi ha ha­gut cap ro­ba­to­ri. Si te­nen sort, cap a les set del ves­pre “els Mos­sos en­vi­en l’he­li­còp­ter amb cà­me­ra tèr­mi­ca” per de­tec­tar mo­vi­ments pel bosc.

Se­gons els re­pre­sen­tants ve­ï­nals, el go­vern de Dos­rius –que pre­si­deix el re­pu­bli­cà Marc Bosch– “s’opo­sa a les pa­tru­lles i ens ame­na­ça di­ent que són il·le­gals”. A part d’or­ga­nit­zar la vi­gi­làn­cia, els ve­ïns es ma­ni­fes­ten ca­da cap de set­ma­na. A aques­tes pro­tes­tes ja s’hi han unit al­tres bar­ris, com ara la ur­ba­nit­za­ció Can Ca­nya­mars, on re­si­dei­xen 1.200 per­so­nes. “Exi­gim una so­lu­ció que con­sis­teix a in­cre­men­tar els efec­tius po­li­ci­als”. Als ve­ïns els in­dig­na es­pe­ci­al­ment que el go­vern mu­ni­ci­pal “ens ig­no­ri mal­grat ha­ver pre­sen­tat 1.200 sig­na­tu­res”.

Les pa­tru­lles ve­ï­nals a Dos­rius van co­men­çar amb 14 vo­lun­ta­ris i ara ja són 54 les per­so­nes que al­ter­nen en ron­des de du­es ho­res. Or­ga­nit­za­des per qua­drants i ho­ra­ris,“sem­pre hi ha di­ver­sos ve­hi­cles re­cor­rent la ur­ba­nit­za­ció quan es co­men­ça a fer fosc”. Si es de­tec­ta al­gu­na co­sa inu­su­al, com ara un ve­hi­cle sos­pi­tós, “en­vi­em la ma­trí­cu­la a un amic po­li­cia d’un al­tre po­ble que ens con­fir­ma si és veí”. En cas con­tra­ri ac­ti­ven to­tes les alar­mes i “al cap d’un mo­ment po­den reu­nir dese­nes de pa­tru­llers al car­rer”.

Es co­mu­ni­quen a tra­vés d’un grup de WhatsApp pel qual di­fo­nen to­ta la in­for­ma­ció, des dels ve­hi­cles a la de­tec­ció de per­so­nes sos­pi­to­ses. Una pro­va de l’efec­ti­vi­tat del sis­te­ma va ser una es­pec­ta­cu­lar de­ten­ció de di­ver­sos lla­dres que va te­nir lloc quan els pa­tru­llers van en­vol­tar una fin­ca que es­ta­va sent as­sal­ta­da i van do­nar l’avís als Mos­sos d’Es­qua­dra.

Les pa­tru­lles són fà­cil­ment per­cep­ti­bles per­què els ve­hi­cles por­ten un dis­tin­tiu iman­tat al capó i els ocu­pants van ar­mats amb llan­ter­nes i po­tents fo­cus per il·lu­mi­nar els vol­tants. “Els Mos­sos ens acon­se­llen que no bai­xem del cot­xe ni ens en­fron­tem als sos­pi­to­sos”, que so­len ser de­lin­qüents cone­guts com “lla­dres em­bos­cats” per­què vi­gi­len el mo­vi­ment de les víc­ti­mes des del bosc.

Als ha­bi­tat­ges dels pa­tru­llers hi ha rè­tols que ad­ver­tei­xen: “Aler­ta, ve­ïns or­ga­nit­zats amb avís di­rec­te a la po­li­cia”. És més: plan­te­gen la vi­gi­làn­cia com una ei­na de co­he­sió so­ci­al. “Fins i tot acom­pa­nyem no­ies a ca­sa si les tro­bem so­les pel car­rer”.

Els ve­ïns van co­men­çar amb 14 vo­lun­ta­ris i ara ja n’hi ha 54 que al­ter­nen en ron­des de du­es ho­res

LLIBERT TEIXIDÓ

LLIBERT TEIXIDÓ

Du­es ve­ï­nes, la Mi­re­ia i la Ve­rò­ni­ca, du­rant una pa­tru­lla ve­ï­nal a Can Mas­su­et de Dos­rius

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.