La xe­no­fò­bia com a se­nyal

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

La nit de Reis al­guns jo­ves del po­ble se­vi­llà de Ca­sa­ric­he van trac­tar de lin­xar un de­lin­qüent ro­ma­nès –cus­to­di­at per la po­li­cia lo­cal– que ha­via es­tat de­tin­gut quan in­ten­ta­va ro­bar en un ha­bi­tat­ge de la lo­ca­li­tat. Des­prés dels in­ci­dents, que es van que­dar en in­tent, l’al­cal­de de la lo­ca­li­tat va ma­ni­fes­tar el te­mor que, en les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals del maig, Vox su­peri amb es­creix els 110 vots ob­tin­guts en les úl­ti­mes au­to­nò­mi­ques. Pot sor­pren­dre la xe­no­fò­bia sob­ta­da d’al­guns ha­bi­tants de Ca­sa­ric­he, on gai­re­bé to­tes les fa­mí­li­es te­nen al­gú que se’n va anar a Ale­ma­nya o Ca­ta­lu­nya a bus­car un fu­tur més bo i on no ha­via pas­sat mai res de sem­blant. Però al­ho­ra pot ser la pro­va que, per des­grà­cia, el mis­sat­ge del par­tit d’ul­tra­dre­ta, a la ca­lla­da, va ca­lant. Per ai­xò se­ria bo que tots jut­gés­sim el lla­dre pel que fa i no pel seu ori­gen, i so­bre­tot que nin­gú no es de­di­qui a exa­cer­bar els ànims con­tra la im­mi­gra­ció per acon­se­guir un gra­pat de vots.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.