Els te­mes del dia

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

La de­ci­si­va vo­ta­ció del Par­la­ment bri­tà­nic so­bre l’acord en­tre The­re­sa May i la Unió Eu­ro­pea per a l’apli­ca­ció del Bre­xit, i la mo­ral dels Mos­sos d’Es­qua­dra des­prés de l’ar­xi­va­ment de la cau­sa per la des­truc­ció de pa­pers.

EL Par­la­ment bri­tà­nic vo­ta de­mà l’acord pac­tat en­tre la pri­me­ra mi­nis­tra The­re­sa May i la Unió Eu­ro­pea per a la sor­ti­da del Reg­ne Unit de la UE. A vint-i-qua­tre ho­res d’una vo­ta­ció his­tò­ri­ca per a la Gran Bre­ta­nya i per a la Unió, tot apun­ta a una der­ro­ta de la pre­mi­er, en­ca­ra que no cal des­car­tar una sor­pre­sa d’úl­ti­ma ho­ra. El pro­per 29 de març es com­plei­xen dos anys de l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 50 i a fal­ta de menys de tres me­sos l’es­ce­na­ri d’un Bre­xit sen­se acord sem­bla ine­vi­ta­ble ja que May ha es­tat in­ca­paç de con­vèn­cer gran part dels seus di­pu­tats con­ser­va­dors, el seu so­ci de co­a­li­ció –el DUP ir­lan­dès– i l’opo­si­ció la­bo­ris­ta.

Brus­sel·les ha dei­xat clar que l’acord exis­tent en aquest mo­ment no es re­ne­go­ci­a­rà i que és “el mi­llor pos­si­ble”. Mal­grat ai­xò la UE es­ca­nya però no ofe­ga i en­tre els con­tac­tes a con­tra­re­llot­ge po­dria con­tem­plar-se al­gu­na me­na de cla­ri­fi­ca­ció in ex­tre­mis so­bre el ja fa­mós backs­top o sal­va­guar­da ir­lan­de­sa, se­gons la qual Ir­lan­da del Nord con­ti­nu­a­ria pro­vi­si­o­nal­ment en la unió du­a­ne­ra una ve­ga­da aca­bat el perí­o­de de tran­si­ció. Aquest acla­ri­ment pot ser l’úl­tim car­tutx de May per con­vèn­cer els di­pu­tats

bre­xi­ters durs, i amb ell la UE in­ten­ta cal­mar les ai­gües da­vant un fu­tur més in­cert que mai fins que es fir­mi un acord co­mer­ci­al de­fi­ni­tiu en­tre la Gran Bre­ta­nya i la UE.

Un no de­al en la vo­ta­ció de de­mà dei­xa­ria so­bre la tau­la di­ver­sos es­ce­na­ris: 1) Re­ne­go­ci­ar l’acord, una co­sa im­pen­sa­ble des­prés que Brus­sel·les ho ha­gi des­car­tat. 2) En­dar­re­rir el Bre­xit pror­ro­gant l’ar­ti­cle 50 per­què es de­mo­ri més en­llà del 29-M. May po­dria de­ma­nar més temps al Con­sell Eu­ro­peu però aquest po­dria res­pon­dre que no vol re­o­brir les ne­go­ci­a­ci­ons. 3) L’ano­me­na­da so­lu­ció no­ru­e­ga, per la qual la Gran Bre­ta­nya tin­dria un “me­ca­nis­me de sor­ti­da” més se­gur i im­pli­ca­ria la lliu­re cir­cu­la­ció de per­so­nes. Aques­ta so­lu­ció és la que sem­bla con­ci­tar més con­sens. 4) Con­vo­car elec­ci­ons ge­ne­rals per in­ten­tar des­blo­que­jar la si­tu­a­ció, amb la pro­me­sa que va fer May de no pre­sen­tar-se a la re­e­lec­ció. 5) Ce­le­brar un se­gon re­fe­rèn­dum. Sem­bla la so­lu­ció més im­pro­ba­ble ja que hau­ria de ser apro­vat pel Par­la­ment i May su­a­ria tin­ta per ob­te­nir el su­port dels di­pu­tats bre­xi­ters.

Com es pot veu­re, cap d’aquests es­ce­na­ris no con­vi­da a l’op­ti­mis­me, però és que a més The­re­sa May tin­drà no­més tres di­es –si l’acord és re­but­jat per la Cam­bra– per pre­sen­tar un pla B des­prés que el Par­la­ment li ar­ra­bas­sés la set­ma­na pas­sa­da el con­trol dels tem­pos del Bre­xit. A més, tam­poc no dis­po­sa­rà de més di­ners per ges­ti­o­nar una sor­ti­da desor­de­na­da. I que­da per veu­re, tam­bé, quin pa­per tin­drà el La­bour si May és der­ro­ta­da i si fi­nal­ment pre­sen­ta­rà una mo­ció de cen­su­ra.

La fal­ta d’un Bre­xit pac­tat fa­ria que a par­tir del 29 de març les re­la­ci­ons eco­nò­mi­ques en­tre la Gran Bre­ta­nya i la UE es re­gei­xin per les nor­mes de l’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al del Co­merç i que cal­gui es­ta­blir ur­gent­ment con­trols du­a­ners i re­gla­men­ta­ris. Un es­ce­na­ri que tant el Tre­sor com el Banc d’An­gla­ter­ra ja han ad­ver­tit que se­ria de­vas­ta­dor per a l’economia bri­tà­ni­ca.

A vint-i-qua­tre ho­res d’una jor­na­da que cer­ta­ment en­tra­rà en la his­tò­ria de la Gran Bre­ta­nya i de la Unió Eu­ro­pea –se­ria la pri­me­ra ve­ga­da que un Es­tat mem­bre aban­do­na el club co­mu­ni­ta­ri–, si­gui quin si­gui el re­sul­tat de la vo­ta­ció a la Cam­bra dels Co­muns no se­rà una bo­na no­tí­cia. Si s’apro­va l’acord, tot que­da­rà igual fins al fi­nal del perí­o­de de tran­si­ció, el desem­bre del 2020, però si el Reg­ne Unit aban­do­na la UE sen­se acord, a par­tir del 29 de març les co­ses can­vi­a­ran i el pa­ís en­tra­rà, com va ad­ver­tir la ma­tei­xa May, en “ter­ri­to­ris in­ex­plo­rats”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.