Una ofer­ta ma­re­jant

El ga­llec té una ofer­ta per sor­tir aquest mes que mul­ti­pli­ca per qua­tre la se­va fit­xa

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

L’ex­cel·lent cam­pa­nya que es­tà du­ent a ter­me Bor­ja Igle­si­as a l’Es­pa­nyol ha atret les mi­ra­des de nom­bro­sos clubs, en­tre ells un de la Pre­mi­er que li ha fet ar­ri­bar una ofer­ta que qua­dru­pli­ca l’ac­tu­al fit­xa del da­van­ter ga­llec, que té una clàu­su­la de res­cis­sió de 28 mi­li­ons amb el club blanc-i-blau.

Que l’Es­pa­nyol tin­dria pro­ble­mes per re­te­nir Bor­ja Igle­si­as si aquest aca­ba­va tri­om­fant com a blanc-iblau era una evi­dèn­cia des que va fir­mar la pas­sa­da pre­tem­po­ra­da. Que el seu fit­xat­ge no dei­xa­va de plan­te­jar-se com una in­ver­sió, amb un tras­pàs re­par­tit en qua­tre ter­mi­nis, tam­poc no era cap se­cret. El que ni els més op­ti­mis­tes al club no po­dri­en ha­ver ima­gi­nat és que el ga­llec ja tin­gués ofer­tes en aquest mer­cat d’hi­vern. La que aquests di­es ha re­but l’agent del pic­hic­hi es­pa­nyo­lis­ta pro­vé de la Pre­mi­er, d’un equip si­tu­at a la zo­na mit­ja­na man­cat de gol i amb capa­ci­tat per ofe­rir-li una fit­xa que mul­ti­pli­ca­ria per qua­tre la que té ara i per pre­sen­tar una pro­pos­ta de tras­pàs de la qual l’Es­pa­nyol, avui dia, as­se­gu­ra no sa­ber-ne res.

El da­van­ter té una clàu­su­la de res­cis­sió de 28 mi­li­ons d’eu­ros, si bé en prin­ci­pi el seu agent en va ne­go­ci­ar una de 20, que és d’on po­dria par­tir l’ofer­ta. L’Es­pa­nyol, en qual­se­vol cas, es re­met a la pri­me­ra xi­fra i es­pe­ra aques­ta ofer­ta for­mal. La se­va sor­ti­da se­ria una du­ra cla­te­lla­da tant per a l’equip com per a la en­ti­tat. Bor­ja no no­més és l’au­tor de pràc­ti­ca­ment la mei­tat dels gols dels blanc-i-blaus en el que por­tem de Lli­ga (9 de 19), si­nó que és el nou ídol i fins i tot ha fet obli­dar la sor­ti­da de Ge­rard Mo­re­no l’es­tiu pas­sat.

Des­co­nei­xe­dor tam­bé de l’in­te- rès per un ari­et fix als seus on­zes, Ru­bi es mos­tra­va tran­quil en la se­va com­pa­rei­xen­ça prè­via a la vi­si­ta de l’Es­pa­nyol a Ano­e­ta. “Si en aquest mer­cat sor­tís al­gú de re­fe­rèn­cia n’ha de ve­nir un al­tre a subs­ti­tuir-lo. Ai­xò ho sa­bem tots dins del club”, va as­se­nya­lar so­bre el risc que ame­na­ça l’equip en aques­ta fi­nes­tra. En qual­se­vol cas, el tèc­nic va as­se­gu­rar no es­tar, ara com ara, pre­o­cu­pat. “Es­tic tran­quil, per­què sé que hi ha ju­ga­dors que hem vist poc que po­den fer un bon pa­per en cas de ne­ces­si­tat”, va dir.

Ru­bi va tor­nar a dei­xar clar que el club no acu­di­rà al mer­cat tret que re­al­ment es pro­du­ei­xi una sor­ti­da sen­si­ble com la de Bor­ja. L’es­càs mar­ge sa­la­ri­al que té no li per­met afron­tar un re­forç amb ga­ran­ti­es, mal­grat que ahir el ma­teix tèc­nic va ha­ver de do­nar una al­tra mala no­tí­cia: la bai­xa per le­sió d’Ós­car Du­ar­te, que s’afe­geix a les d’Her­mo­so i Ser­gio Gar­cía i obli­ga­rà l’Es­pa­nyol a vi­si­tar la Re­ial So­ci­e­tat sen­se cen­trals de re­can­vi. El tèc­nic no va vo­ler re­cór­rer ni tan sols al fi­li­al Llu­ís López, en al­tres temps una al­ter­na­ti­va ha­bi­tu­al.

Ru­bi va as­su­mir la res­pon­sa­bi­li­tat de te­nir una plan­ti­lla cur­ta i va as­se­gu­rar que aquest nou con­tra­temps no por­ta­ria el club a bus­car al­ter­na­ti­ves fo­ra. “Ja sa­bí­em que hi ha­via fa­ses de la tem­po­ra­da en què ai­xò po­dia pas­sar, ani­rem més jus­tos, te­nim una plan­ti­lla cur­ta i ho as­su­mim –va ex­pli­car–. Anar sen­se cen­trals de re­ser­va és una si­tu­a­ció con­cre­ta, al­gu­na ve­ga­da tam­bé hem anat sen­se la­te­rals. Te­nir le­si­o­nats Hernán i Ser­gio i ara Du­ar­te no se­rà de­ter­mi­nant per acu­dir al mer­cat”.

En cas que sor­tís Bor­ja Igle­si­as se­ria molt di­fe­rent.

El club as­se­gu­ra que des­co­neix l’in­terès i es re­met a la clàu­su­la de 28 mi­li­ons del ju­ga­dor Ru­bi va anun­ci­ar ahir la bai­xa d’Ós­car Du­ar­te i vi­si­ta la Re­ial sen­se cen­trals a la ban­que­ta

CARLOS MI­RA / RCD ES­PA­NYOL

Bor­ja Igle­si­as en l’en­tre­na­ment d’ahir da­vant la mi­ra­da de Ru­bi i el seu ad­junt Jaume Tor­ras

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.