In­fla­ció a la rus­sa

Em­pre­ses rus­ses re­cor­ren a tre­tes per dis­si­mu­lar pu­ja­des de preus

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - GONZALO ARAGONÉS

La for­ta­le­sa del dò­lar, jun­ta­ment amb la cai­gu­da en el preu del pe­tro­li, ha po­sat en un com­pro­mís l’economia rus­sa, una si­tu­a­ció que els co­mer­ci­ants mi­ren d’es­qui­var re­duint la quan­ti­tat de pro­duc­te ofert en comp­tes d’apu­jar els preus, com per exem­ple ve­nent nou ous al preu de deu.

La ma­ne­ra ha­bi­tu­al de com­prar ous a Rússia és en pa­quets de deu. Però la fra­se tan uti­lit­za­da “Do­ni’m una dese­na, sis­plau!” pot dei­xar de te­nir sen­tit en poc temps. Des­prés de Cap d’Any, ha apa­re­gut un nou en­vàs: el pa­quet de nou ous, amb el qual al­guns pro­duc­tors in­ten­ten ajus­tar preus i evi­tar el des­con­ten­ta­ment de la cli­en­te­la. La cul­pa la té el re­punt en la in­fla­ció que ha pa­tit Rússia el 2018. Tots els pro­duc­tes ali­men­ta­ris es van en­ca­rir l’any pas­sat a Rússia, però –amb per­mís del su­cre– han es­tat els ous de ga­lli­na els que han pa­tit un aug­ment més alt: un 25,9%!

A les xar­xes so­ci­als, han co­men­çat a apa­rèi­xer fo­tos dels nous en­va­sos i co­men­ta­ris de to­ta me­na. Uns, irò­nics, com el de Vla­dí­mir Si­bil a Twit­ter: “I fins als ous hem ar­ri­bat”. Al­tres, amb re­sig­nat enuig, com el d’An­tu­an Ego: “Mol­tes per­so­nes po­den no es­tar aten­tes al fet que ara a les cai­xes hi ha nou ous i no deu. Però del brusc aug­ment de preu se n’ado­na­ri­en tots”. “L’agost del 2018, el Go­vern era molt op­ti­mis­ta per­què va veu­re que els dos úl­tims anys ha­via cres­cut la pro­duc­ció i el con­sum. I va de­ci­dir aug­men­tar les càr­re­gues so­bre el ciu­ta­dà i va apu­jar l’IVA d’un 18% a un 20%. Aquest va ser un dels fac­tors que ex­pli­quen la in­fla­ció. Però no l’únic”, ex­pli­ca a

La Van­guar­dia l’eco­no­mis­ta Va­si­li Kol­tat­xov, director del Cen­tre d’ Es­tu­dis P oli tic o eco­nò­mics de l’Ins­ti­tut de la No­va So­ci­e­tat.

“En la se­go­na mei­tat del 2018 va bai­xar el preu del pe­tro­li. El dò­lar es va en­for­tir i, com a re­sul­tat, els preus van ser a l’al­ça. Ai­xò es deu so­bre­tot a que molts pro­duc­tes al con­sum són im­por­tats i que els pro­duc­tors rus­sos uti­lit­zen, d’al­tra ban­da, mol­ta ma­qui­nà­ria tam­bé im­por­ta­da”.

Se­gons da­des de Ross­tat, el 2018 va aca­bar amb un au­ge d’un 4,7% en els preus dels pro­duc­tes ali­men­ta­ris i un 4,3% en to­tal. En­ca­ra que l’apa­ri­ció del car­tró de nou ous cri­di l’aten­ció, aquest fe­no­men –per al qual els mit­jans an­glo­sa­xons van en­cu­nyar el ter­me re­du­fla­ció– no és una co­sa ex­cep­ci­o­nal aquí. En el perí­o­de 2013-2016 (la se­go­na ona­da a Rússia de la cri­si glo­bal), les cai­xes de llet de li­tre van per­dre en­tre 50 o 100 mil·li­li­tres i qui so­lia com­prar men­jar em­pa­que­tat per a la se­va mas­co­ta va no­tar de sob­te que pe­sa­va menys.

Se­gons Kol­tas­hov, “el Go­vern va fer una xim­ple­ria quan va aug­men­tar l’IVA. Ara hau­ria d’abai­xar im­pos­tos per­què part dels pres­su­pos­tos va­gi a la gent”. L’ana­lis­ta Ser­guei Ba­ràixkov creu que a curt ter­mi­ni el 2019 els preus tor­na­ran a créi­xer. Kol­tas­hov diu que el fac­tor ex­tern con­ti­nu­a­rà in­fluint en la in­fla­ció rus­sa. “De­pèn de la Xi­na, que a fi­nals d’any va pro­me­tre in­ten­si­fi­car les se­ves im­por­ta­ci­ons. Ai­xò sub­jec­ta­ria el preu del pe­tro­li, amb ten­dèn­cia a l’al­ça. Però si no ho acon­se­gueix, te­mo que la in­fla­ció es dis­pa­ri fins i tot en la Unió Eu­ro­pea, per­què su­po­sa­rà la de­va­lu­a­ció de mol­tes di­vi­ses”, as­se­gu­ra.

Els preus del pa­ís van pu­jar un 4,3% el 2018 i tot sem­bla in­di­car que aquest any con­ti­nu­a­ran a l’al­ça

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.