Ma­drid, “dic de con­ten­ció de l’in­de­pen­den­tis­me”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

Pa­blo Ca­sa­do i els can­di­dats del PP a l’al­cal­dia de Ma­drid i a la Co­mu­ni­tat te­nen un ob­jec­tiu clar: gua­nyar Ma­drid, per­què si­gui “dic de con­ten­ció de l’in­de­pen­den­tis­me i del po­pu­lis­me”. El lí­der ho va plan­te­jar i els can­di­dats van fer seu el rep­te. Jo­sé Luis Mar­tí­nez Al­mei­da, que as­pi­ra a l’al­cal­dia, es va com­pro­me­tre que no hi ha­gi més fo­tos com la que Ma­nu­e­la Car­me­na es va fer amb Puig­de­mont, Jun­que­ras i Ro­me­va, quan l’al­cal­des­sa els va ce­dir una sa­la per­què ex­pli­ques­sin el pro­cés, que se’ls ha­via ne­gat al Se­nat. I Isa­bel Dí­az Ayu­so, can­di­da­ta a la Co­mu­ni­tat, es va com­pro­me­tre que no hi hau­rà fo­tos “ni amb els Ote­gi ni amb els qui vo­len po­sar fi a la uni­tat d’Es­pa­nya”.

EMILIA GUTIÉRREZ

Ca­sa­do pre­sen­ta els can­di­dats a Ma­drid, Dí­az Ayu­so (Co­mu­ni­tat) i Mar­tí­nez Al­mei­da (Ajun­ta­ment)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.