Els ul­tres ad­me­ten do­na­ci­ons ira­ni­a­nes

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

La pre­si­den­ta de Vox a Ma­drid, Ro­cío Mo­nas­te­rio, va re­co­nèi­xer que du­rant l’eta­pa de Vi­dal-Qu­a­dras al cap­da­vant del par­tit van re­bre do­na­ci­ons “par­ti­cu­lars” de l’exi­li ira­nià, però que “to­tes eren le­gals”. Ho va dir a la Co­pe en res­pos­ta a la in­for­ma­ció d’El Pa­ís que ex­pli­ca que l’exi­li ira­nià va fi­nan­çar un 80% de la cam­pa­nya de Vox del 2014.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.