Ara­go­nès apres­sa Sánc­hez a ne­go­ci­ar el fu­tur de Ca­ta­lu­nya si vol es­ta­bi­li­tat

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - ÀLEX TORT

La co­sa va de se­ients. Si Pe­dro Sánc­hez va con­vi­dar Cs i PP a “es­pe­rar-se as­se­guts”, per­què va dir que pen­sa ex­hau­rir la le­gis­la­tu­ra i go­ver­nar fins al 2020 per molt que els pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat no pas­sin el fil­tre de les for­ma­ci­ons in­de­pen­den­tis­tes, ahir va ser el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern, Pe­re Ara­go­nès, qui va ins­tar a as­seu­re’s el pre­si­dent de l’Exe­cu­tiu es­pa­nyol: “Si vol ga­ran­tir l’es­ta­bi­li­tat de l’Es­tat” i del Go­vern cen­tral, “cal que afron­ti la ne­go­ci­a­ció po­lí­ti­ca so­bre el fu­tur de Ca­ta­lu­nya i de­mos­tri amb ges­tos clars que re­but­ja la via re­pres­si­va”.

ERCi el PDECat te­nen clar que, amb 84 di­pu­tats, el del PSOE se­ria un Go­vern in­con­sis­tent. Se­guint aquest ra­o­na­ment, el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern i ad­junt a la pre­si­dèn­cia d’ERC va vo­ler pres­si­o­nar el cap de l’Exe­cu­tiu es­pa­nyol apel·lant a l’es­ta­bi­li­tat.

En un ac­te de ca­ràc­ter mu­ni­ci­pa­lis­ta a Sant Vi­cenç dels Horts, Ara­go­nès va te­nir tam­bé pa­rau­les per a Mi­quel Ice­ta. El lí­der dels so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans va con­si­de­rar dis­sab­te que “és im­pos­si­ble” que aquells que “di­uen que go­ver­nen per als in­teres­sos dels ca­ta­lans” pu­guin re­but­jar els pres­su­pos­tos. Ara­go­nès li va re­pli­car que “el que és im­pos­si­ble” és que l’in­de­pen­den­tis­me re­nun­ciï a les se­ves con­vic­ci­ons o que afron­ti una ne­go­ci­a­ció “amb l’Es­tat obli­dant que hi ha pre­sos po­lí­tics”. “És im­pos­si­ble que dos mi­li­ons de per­so­nes que vo­lem la in­de­pen­dèn­cia des­a­pa­re­guem”, va afe­gir.

ERC i el PDECat te­nen dub­tes so­bre si per­me­tre la tra­mi­ta­ció dels pres­su­pos­tos de l’Es­tat, pas pre­vi per a una se­go­na ron­da en què se’n de­ci­di­ria l’apro­va­ció, però es man­te­nen im­pla­ca­bles a l’ho­ra d’as­se­gu­rar que, amb les con­di­ci­ons ac­tu­als, no apro­va­ran els comp­tes.

A Es­quer­ra hi ha dis­pa­ri­tat d’opi­ni­ons quant a la tra­mi­ta­ció, no en l’apro­va­ció. Però al PDECat hi ha di­vi­sió per a to­tes du­es fa­ses. Els ne­o­con­ver­gents avui es reu­nei­xen amb Carles Puig­de­mont a Wa­ter­loo. Allà po­dri­en di­lu­ci­dar fi­nal­ment la se­va po­si­ció. Di­ri­gents com Fer­ran Bel i Da­vid Font són par­ti­da­ris d’afa­vo­rir la tra­mi­ta­ció per do­nar més mar­ge de temps a la ne­go­ci­a­ció po­lí­ti­ca. En can­vi, un al­tre sec­tor re­pre­sen­tat per Mí­ri­am No­gue­ras, vi­ce­pre­si­den­ta del PDECat, ha rei­te­rat una ve­ga­da i una al­tra l’apos­ta pel no. No­gue­ras s’em­pa­ra en una re­so­lu­ció vo­ta­da a fi­nals de desem­bre du­rant el con­sell na­ci­o­nal del par­tit, que, amb un 95% dels vots, va re­but­jar apro­var els comp­tes men­tre hi ha­gues­sin pre­sos. Però no de­ia res so­bre la tra­mi­ta­ció.

Tan­ma­teix, a més de Bel i de fins i tot el ma­teix pre­si­dent del PDECat, la Jo­ven­tut Na­ci­o­na­lis­ta de Ca­ta­lu­nya (JNC), bran­ca ju­ve­nil de la for­ma­ció, va evi­tar pro­nun­ci­ar-se en con­tra de la tra­mi­ta­ció. A més, en­tre els ne­o­con­ver­gents hi ha qui fins i tot és par­ti­da­ri d’apro­var fi­nal­ment els pres­su­pos­tos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.