Jun­que­ras di­rà als jut­ges que cal una so­lu­ció po­lí­ti­ca

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

La de­fen­sa de l’ex­vi­ce­pre­si­dent del Go­vern Ori­ol Jun­que­ras i de l’ex­con­se­ller Ra­ül Ro­me­va de­ma­na­rà la ple­na ab­so­lu­ció dels de­lic­tes de re­bel·lió, se­di­ció i mal­ver­sa­ció que se’ls im­pu­ta i op­ta­rà per re­cla­mar da­vant el Tri­bu­nal Su­prem (TS) una ne­go­ci­a­ció po­lí­ti­ca, “ba­sa­da en el res­pec­te als prin­ci­pis de­mo­crà­tics” de Ca­ta­lu­nya. Ai­xí s’ex­pli­ci­ta en els es­crits de de­fen­sa que van avan­çar TV3 i El­di­a­rio.es, on els dos ex­mem­bres del Go­vern re­co­nei­xen ser au­tors de la vo­ta­ció de l’1-O, que as­se­gu­ren va ser “l’úni­ca de­ci­sió d’exe­cu­ció uni­la­te­ral que es va dur a ter­me”. Però que van or­ga­nit­zar el re­fe­rèn­dum “con­ven­çuts de la se­va le­ga­li­tat”. La de­fen­sa tam­bé es­gri­meix que l’ex­vi­ce­pre­si­dent és pa­la­dí del “jun­que­ris­me” que, se­gons ex­pli­ca, es ba­sa en un pro­jec­te “pa­cí­fic i in­te­gra­dor”. L’es­crit tam­bé acu­sa el go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy de “per­se­cu­ció po­lí­ti­ca” i re­but­gen qual­se­vol vi­o­lèn­cia que no fos la po­li­ci­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.