Ca­ra: els pres­su­pos­tos

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

El fo­cus el te­nim als pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat a Ma­drid i amb prou fei­nes es par­la dels ca­ta­lans, però ERC i el PDECat es­tan fent ím­pro­bes es­for­ços amb els co­muns per pro­var d’ar­ri­bar a un acord glo­bal. L’arit­mè­ti­ca par­la­men­tà­ria ha dei­xat la CUP fo­ra de l’equa­ció i ai­xò fa­ci­li­ta la tas­ca dels sec­tors més mo­de­rats, que es­tan bus­cant uns pres­su­pos­tos re­a­lis­tes i que no se cen­trin úni­ca­ment en la qües­tió de la re­pú­bli­ca. Les po­si­ci­ons s’es­tan acos­tant i fins i tot en al­guns as­pec­tes es po­dria te­nir el su­port del PSC. De to­ta ma­ne­ra, els equi­li­bris in­terns dels co­muns són una al­tra di­fi­cul­tat afe­gi­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.