Creu: els or­ga­nis­mes

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

No cap en aques­ta sec­ció la llis­ta d’or­ga­nis­mes pú­blics de la Ge­ne­ra­li­tat que te­nen els seus mem­bres amb el man­dat ca­du­cat, però que no es re­no­va per la fal­ta de con­sens par­la­men­ta­ri. El cas més cone­gut és el de la Cor­po­ra­ció Ca­ta­la­na de Mit­jans Au­di­o­vi­su­als (CCMA): l’acord en aquest cas ja es­ta­va tan­cat, però l’apel·la­ció a la via es­lo­ve­na del pre­si­dent Quim

Tor­ra va pro­vo­car que Ciu­ta­dans se’n des­pen­gés a l’úl­tim mo­ment. Però és li­te­ral­ment un des­pro­pò­sit que la llis­ta ar­ri­bi fins a una tren­te­na d’or­ga­nis­mes, tan im­por­tants com la Sin­di­ca­tu­ra de Comp­tes, el Con­sell de Ga­ran­ti­es Es­ta­tu­tà­ri­es o l’Au­to­ri­tat Ca­ta­la­na de Pro­tec­ció de Da­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.