IU ex­pe­di­en­ta Lla­ma­za­res per im­pul­sar una pla­ta­for­ma elec­to­ral

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

La co­or­di­na­do­ra fe­de­ral d’Es­quer­ra Uni­da (IU) va apro­var ahir –amb un 96% dels vots– obrir un ex­pe­di­ent a Gas­par Lla­ma­za­res per in­com­plir els es­ta­tuts de la for­ma­ció, ja que ha im­pul­sat una al­tra op­ció elec­to­ral a tra­vés de la pla­ta­for­ma Ac­tua, de la qual és pro­mo­tor amb el jut­ge Bal­ta­sar Gar­zón. A més de Lla­ma­za­res, el pro­cés tam­bé afec­ta Jo­sé Al­ber­to No­voa i Arant­xa Az­ma­ra, del par­tit Es­quer­ra Ober­ta, cre­at per Lla­ma­za­res i in­te­grat a la co­a­li­ció d’IU. L’en­ca­ra por­ta­veu par­la­men­ta­ri a As­tú­ri­es i ex­co­or­di­na­dor fe­de­ral d’Es­quer­ra Uni­da va res­pon­dre d’aques­ta ma­ne­ra en el seu comp­te de Twit­ter: “Lin­xa­ment per­so­nal, ex­clu­sió de part de la plu­ra­li­tat, cen­tra­lit­za­ció ad­mi­nis­tra­ti­va i xan­tat­ge a la fe­de­ra­ció d’As­tú­ri­es amb ame­na­ça d’in­ter­ven­ció si no em san­ci­o­na. No es pot fer pit­jor”. / Re­dac­ció

AL­BER­TO MORANTE / EFE

Gas­par Lla­ma­za­res

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.