Res­pec­te als Mos­sos d’Es­qua­dra

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Els Mos­sos d’Es­qua­dra han re­but una molt bo­na no­tí­cia en el que va del 2019: el jut­jat nú­me­ro 22 de Bar­ce­lo­na ha ar­xi­vat la cau­sa ins­tru­ï­da per es­pi­o­nat­ge de per­so­na­li­tats con­trà­ri­es a l’in­de­pen­den­tis­me, una acu­sa­ció as­so­ci­a­da a la in­ci­ne­ra­ció –in­ter­rom­pu­da– de do­cu­men­ta­ció el 26 d’oc­tu­bre del 2017, la vi­gí­lia que el Par­la­ment de Ca­ta­lu­nya apro­vés –en mala ho­ra per a tot­hom– la de­cla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia. El jut­ge con­clou que no exis­teix fo­na­ment per acu­sar d’una de­ri­va de “po­li­cia po­lí­ti­ca” els Mos­sos, os­tat­ges des de fa ja mas­sa me­sos de les con­vul­si­ons po­lí­ti­ques, una pres­sió in­sò­li­ta a la qual cap al­tre cos po­li­ci­al eu­ro­peu no es veu sot­me­sa.

El cli­ma po­lí­tic de Ca­ta­lu­nya ha re­sul­tat ne­fast per a un dels pi­lars del seu au­to­go­vern. Acu­sats ale­gre­ment des de tots els an­gles –mas­sa ve­ga­des víc­ti­mes del foc amic–, els Mos­sos no­més re­ben re­trets, in­sí­di­es i acu­sa­ci­ons fins al punt que la se­va mo­ral es­tà lluny, lò­gi­ca­ment, de ser ele­va­da. En­fron­tats a un aug­ment de la de­lin­qüèn­cia a mol­tes zo­nes de Ca­ta­lu­nya, amb una Bar­ce­lo­na ne­ces­si­ta­da més que mai a fi de re­ver­tir una ten­dèn­cia ne­ga­ti­va en se­gu­re­tat i amb la in­vi­si­ble però om­ni­pre­sent ame­na­ça del ter­ro­ris­me gi­ha­dis­ta, els Mos­sos d’Es­qua­dra ne­ces­si­ten –i per la se­va tas­ca ai­xí ho me­rei­xen– que tots els par­tits po­lí­tics i la so­ci­e­tat en el seu con­junt fa­cin un re­set. No es pot, de for­ma per­ma­nent, po­sar en dub­te la se­va fei­na, els seus ob­jec­tius i la se­va pro­fes­si­o­na­li­tat, amb in­de­pen­dèn­cia de les con­vic­ci­ons po­lí­ti­ques de ca­das­cun dels seus mem­bres, a les quals te­nen dret, con­for­me a les li­mi­ta­ci­ons que exis­tei­xen so­bre ai­xò per a tots els agents po­li­ci­als en les de­mo­crà­ci­es.

Tot el que si­gui en­fan­gar-los en les dis­pu­tes po­lí­ti­ques –prou vi­es te­nen ja en la so­ci­e­tat ca­ta­la­na i es­pa­nyo­la, co­men­çant pels par­la­ments i aca­bant pels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció o les molt ac­ti­ves xar­xes so­ci­als– no­més fa que per­ju­di­car la se­va tas­ca i, en con­se­qüèn­cia, cau­sar un dany al ciu­ta­dà. No es­tan els temps per a dis­qui­si­ci­ons bi­zan­ti­nes pel que fa a la se­gu­re­tat, un dels drets més re­lle­vants en les so­ci­e­tats de­mo­crà­ti­ques jun­ta­ment amb la sa­ni­tat i l’en­se­nya­ment.

La Ge­ne­ra­li­tat ha cre­at i con­tro­lat els Mos­sos d’Es­qua­dra des dels seus ini­cis, ja fa més de tren­ta anys, i ha de ser la pri­me­ra de to­tes les ins­ti­tu­ci­ons de l’Es­tat en­tos­su­di­da a tor­nar al llarg d’aquest 2019 la mo­ral i do­si de con­fi­an­ça que en els úl­tims temps s’han re­ga­te­jat al cos po­li­ci­al ca­ta­là. Tots els ciu­ta­dans de Ca­ta­lu­nya es me­rei­xen uns Mos­sos res­pec­tats i efi­ca­ços.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.