INS­TAL·LA­CIÓ NEFASTA.

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

“En la playa del Mi­ra­cle de Tar­ra­go­na hay es­ta nefasta ins­ta­la­ci­ón, que un año sí y otro tam­bi­én di­cen que cam­bi­arán o der­rum­barán. Re­pre­sen­ta un aban­do­no to­tal por par­te de qui­en ha de pro­cu­rar que la ciu­dad luz­ca lim­pia”, diu M. Eli­sa Aragonés Do­mè­nech

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­[email protected]­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Van­guar­dia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.