Sous mi­li­o­na­ris

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Un es­tu­di re­a­lit­zat per l’es­co­la de ne­go­cis Ea­da i el grup ICSA ha ar­ri­bat a la con­clu­sió que en aquests qua­tre anys de crei­xe­ment eco­nò­mic el sa­la­ri dels di­rec­tius ha cres­cut vuit ve­ga­des més que els dels em­ple­ats. Un fet, per tant, que ei­xam­pla en­ca­ra més la bret­xa en­tre po­bres i rics, i que no ha dei­xat de créi­xer d’en­çà del 2008 amb l’ini­ci de la cri­si.

Hi ha sous desor­bi­tats que fan mal als ulls i no sé qui­na capa­ci­tat hu­ma­na cal o quins mè­rits s’han de te­nir per co­brar-los. Men­tres­tant una ma­jo­ria sem­bla con­dem­na­da a fei­nes mal pa­ga­des, tot i l’es­forç que hi han es­mer­çat.

Els sous es­can­da­lo­sos no són jus­tos en cap de les nos­tres so­ci­e­tats con­di­ci­o­na­des per la pre­ca­ri­e­tat i man­ca­des d’un re­par­ti­ment més equi­ta­tiu. Però des de quan la so­ci­e­tat és jus­ta? Es tre­ba­lla per­què ho si­gui? De ve­ga­des sem­bla que es va­gi en con­tra di­rec­ció. Aquest es­tu­di ho de­mos­tra.

E.I. RODRÍGUEZ PITARQUE

Tor­ro­e­lla de Mont­grí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.