Ven­tres en ho­res bai­xes

Tra­ves a Kí­ev per por­tar a Es­pa­nya fills nas­cuts amb ges­ta­ció subro­ga­da

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - Tendències - JA­VI­ER RICOU

De qua­ran­ta mil eu­ros a cent tren­ta mil. Aques­ta és la for­qui­lla de la car­ta de preus a les agèn­ci­es que ofe­rei­xen ma­ter­ni­tats subro­ga­des. El cost de te­nir un fill ges­tat en un ven­tre pres­tat de­pen­drà del pa­ís que es triï per dur a ter­me aquest pro­cés (a Es­pa­nya es­tà pro­hi­bit) i del ti­pus de ser­vei con­trac­tat. Hi ha ofer­tes bà­si­ques i pa­quets prè­mi­um.

Als Es­tats Units una ma­ter­ni­tat subro­ga­da cos­ta el tri­ple del que es pa­ga, per exem­ple, a Ucra­ï­na. I el preu s’in­cre­men­ta o dis­mi­nu­eix en fun­ció dels ser­veis afe­gits a la de­man­da. Pa­guen més les pa­re­lles que tri­en la do­na ges­tant o apun­ten el se­xe pre­fe­rit del nen. I el pa­quet tam­bé surt més o menys car si s’op­ta per una clí­ni­ca pri­va­da; si es re­que­reix l’aju­da d’una mai­na­de­ra; si es tri­en ofer­tes que in­clo­uen les des­pe­ses de trans­port, apar­ta­ment o ho­tels, o si es con­trac­ten as­se­gu­ran­ces que co­brei­xen des­pe­ses mè­di­ques per pos­si­bles com­pli­ca­ci­ons en el part.

L’Ana i en Fer­nan­do, ve­ïns de Pa­lèn­cia, aca­ben de ser pa­res amb una d’aques­tes ofer­tes de la part bai­xa de la for­qui­lla. El 18 de desem­bre va néi­xer a Kí­ev la se­va fi­lla Alba mit­jan­çant un pro­cés de ma­ter­ni­tat subro­ga­da pel qual han pa­gat al vol­tant de 40.000 eu­ros.

Ucra­ï­na ha gua­nyat molts punts l’úl­tim any com a destinació pre­fe­ri­da per ma­tri­mo­nis es­pa­nyols que re­cor­ren a aquest pro­cés per ser pa­res. Les claus de l’èxit? El preu –molt més com­pe­ti­tiu que el d’al­tres des­ti­na­ci­ons com els EUA (que con­ti­nua sent el més de­man­dat), el Ca­na­dà o Ge­òr­gia– i un ser­vei i pres­ta­ci­ons que s’han gua­nyat una fa­ma de se­ri­e­tat i qua­li­tat.

Però el que sem­bla­va un pa­ra­dís per a les pa­re­lles que bus­quen un ven­tre pres­tat té molts nú­me­ros de con­ver­tir-se en un in­fern. L’Ana i en Fer­nan­do han que­dat atra­pats a Kí­ev des­prés que els trà­mits bu­ro­crà­tics ne­ces­sa­ris per po­der tor­nar a ca­sa amb la se­va fi­lla Alba s’ha­gin re­tar­dat al Re­gis­tre Ci­vil Con­su­lar de l’am­bai­xa­da d’Es­pa­nya a Ucra­ï­na. Mig cen­te­nar de ma­tri­mo­nis es­pa­nyols més vi­uen la ma­tei­xa si­tu­a­ció “amb fills nas­cuts en­tre fi­nals de no­vem­bre i desem­bre des­prés d’un pro­cés de ma­ter­ni­tat subro­ga­da i que en­ca­ra no han po­gut tor­nar a ca­sa per­què els nens no te­nen pas­sa­port”, re­ve­la l’Ana.

Els úl­tims di­es aquests ma­tri­mo­nis han pro­ta­go­nit­zat ac­tes de pro­tes­ta da­vant aques­ta ofi­ci­na con­su­lar de l’am­bai­xa­da d’Es­pa­nya a Kí­ev des­prés de sos­pi­tar, con­ti­nua ex­pli­cant l’Ana, que l’es­pe­ra per ob­te­nir el pas­sa­port ne­ces­sa­ri per em­bar­car els seus fills en avi­ons amb destinació als seus do­mi­ci­lis “res­pon a una es­tu­di­a­da es­tra­tè­gia del Go­vern d’Es­pa­nya per po­sar fi a aquests vi­at­ges”.

Fa temps aques­ta bu­ro­crà­cia es re­so­lia amb mol­ta més ce­le­ri­tat. Però tot ha can­vi­at des de l’es­tiu pas­sat, i es­pe­ci­al­ment des de fa dos me­sos. Avui aquests pa­res pri­me­rencs tro­ben més tra­ves de les que s’es­pe­ra­ven quan els lliu­ren els seus fills i han de tra­mi­tar els pa­pers per ins­criu­re’ls com a pro­pis. L’Ana i la res­ta de fa­mí­li­es atra­pa­des ara per aques­ta si­tu­a­ció sos­pi­ten, ai­xí ma­teix, que la no­va re­a­li­tat vis­cu­da a Ucra­ï­na “tam­bé pre­ten­dria sem­brar el desà­nim en­tre les pa­re­lles que en aquests mo­ments es­ti­guin pen­sant po­sar en mar­xa un d’aquests pro­ces­sos a Kí­ev”.

A aques­tes fa­mí­li­es no se’ls es­ca­pa que aques­ta no­va re­a­li­tat que els ha to­cat viu­re coin­ci­deix amb mis­sat­ges molt clars llan­çats per l’ac­tu­al Go­vern del PSOE, con­tra­ri a la ges­ta­ció subro­ga­da per­què en­tén que dar­re­re del le­gí­tim desig de ser pa­re o ma­re s’hi ama­ga un ne­go­ci que vul­ne­ra els drets bà­sics de les do­nes quan aques­tes ac­cep­ten llo­gar el ven­tre (aquest és un ter­me que no agra­da a les agèn­ci­es que ac­tu­en com a in­ter­me­di­à­ri­es) per pu­ra ne­ces­si­tat per su­perar si­tu­a­ci­ons de se­ve­ra po­bre­sa. I en aquests ca­sos no es pot parlar de de­ci­sió vo­lun­tà­ria.

DESTINACIÓ MOLT SOL·LI­CI­TA­DA Ucra­ï­na és el pa­ís de mo­da per a aquest pro­cés, amb uns preus molt com­pe­ti­tius EL CAS DE L’ALBA En Fer­nan­do i l’Ana, en es­pe­ra dels pa­pers per tor­nar a ca­sa amb la se­va fi­lla, nas­cu­da fa un mes

LA PO­SI­CIÓ DEL GO­VERN CEN­TRAL El col·lapse coin­ci­deix amb l’anun­ci del PSOE, que re­but­ja aquests parts a can­vi de di­ners CODI DEONTOLÒGIC MÈ­DIC La ma­ter­ni­tat subro­ga­da es con­si­de­ra un greu atemp­tat con­tra la do­na

Des de l’Ofi­ci­na d’In­for­ma­ció Di­plo­mà­ti­ca del Mi­nis­te­ri d’Ex­te­ri­ors, tot i ai­xò, ne­guen aques­tes te­o­ri­es cons­pi­ra­do­res de què par­len els pa­res en­ca­llats a Kí­ev per cul­pa de la bu­ro­crà­cia. “Les es­pe­res no­més res­po­nen a un aug­ment del con­trol i anà­li­si de ca­da cas per ga­ran­tir els drets d’aquests me­nors i els de les ma­res ges­tants des­prés d’in­for­mar les au­to­ri­tats d’Ucra­ï­na que te­ni­en sos­pi­tes de ca­sos de co­merç il·le­gal de nens”, afir­ma un por­ta­veu de l’OID.

“Jo no m’he apro­fi­tat ni he vi­o­len­tat nin­gú; la do­na que ha pa­rit la me­va fi­lla ha ac­ce­dit vo­lun­tà­ri­a­ment a fer una co­sa per a nos­al­tres (el meu ma­rit i jo) i per aquest ge­ne­rós gest, que jo re­com­pen­sa­ria amb tot el que tinc, ha re­but una com­pen­sa­ció eco­nò­mi­ca”, afir­ma l’Ana des­prés que li pre­gun­tin si té co­nei­xe­ment de l’exis­tèn­cia d’un trà­fic il·le­gal de nens en aquest pa­ís o si con­si­de­ra que ha fet una co­sa il·le­gal.

L’únic que és cert i cons­ta­tat en aquests mo­ments, re­ve­la aques­ta do­na, “és que les ci­tes per acon­se­guir el pas­sa­port d’aquests nens s’es­tan do­nant per d’aquí a tres me­sos, i abans ai­xò se so­lu­ci­o­na­va en qües­tió de set­ma­nes”. El prin­ci­pal pro­ble­ma per a aques­tes pa­re­lles, a més de veu­re’s obli­ga­des a aga­far-se unes llar­gues va­can­ces, “és que vam en­trar al pa­ís amb un vi­sat per a tres me­sos; si ex­pi­ra abans de te­nir la do­cu­men­ta­ció dels nos­tres fills, tot es com­pli­ca molt, ja que si sor­tís­sim del pa­ís sen­se els nens per tor­nar a en­trar i ob­te­nir un al­tre vi­sat ens po­dri­en acu­sar d’aban­do­na­ment”.

La si­tu­a­ció que han vis­cut aquests úl­tims me­sos les fa­mí­li­es es­pa­nyo­les que van a Ucra­ï­na a la re­cer­ca d’un ven­tre pres­tat per te­nir els seus fills tam­bé ha coin­ci­dit amb la pro­pos­ta d’ac­tu­a­lit­za­ció del codi deontològic pel qual es re­gei­xen els met­ges per in­clou­re un nou ar­ti­cle re­fe­rit a la ges­ta­ció subro­ga­da. I la pro­pos­ta per a aquest text, ja es­cri­ta en un es­bor­rany, no pot ser més ex­plí­ci­ta: “És un pro­cés con­tra­ri a la de­on­to­lo­gia mè­di­ca per­què es con­si­de­ra un atemp­tat con­tra la dig­ni­tat de la do­na i el bé su­pe­ri­or del me­nor”.

Es trac­ta d’un al­tre en­tre­banc per a unes fa­mí­li­es que in­sis­tei­xen que no fan res il·le­gal i una ad­ver­tèn­cia molt clara tam­bé per a les que es­ti­guin pen­sant a po­sar en mar­xa un d’aquests pro­ces­sos. El Go­vern d’Es­pa­nya re­co­ma­na, en el cas de Ucra­ï­na, no anar a aquest pa­ís per les sos­pi­tes d’ir­re­gu­la­ri­tats en al­gu­nes de les ma­ter­ni­tats

JAZZIRT / GETTY

A Kí­ev hi ha set ma­ter­ni­tats que ate­nen parts de ges­ta­ció subro­ga­da: és una de les des­ti­na­ci­ons pre­fe­ri­des de les pa­re­lles es­pa­nyo­les

LA VAN­GUAR­DIA

L’Ana i en Fer­nan­do a Kí­ev amb l’Alba, nas­cu­da el 18 de desem­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.