La met­xa s’ha en­cès a Ca­sa­ric­he

La lo­ca­li­tat se­vi­lla­na es re­cu­pe­ra de l’in­tent de lin­xa­ment d’un de­lin­qüent ro­ma­nès que va ser sor­près men­tre ro­ba­va

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - Tendències - ADOLFO S. RUIZ Ca­sa­ric­he (Se­vi­lla)

Du­rant unes ho­res tots van té­mer que els in­ci­dents de fa un any a la lo­ca­li­tat de Pe­dre­ra, amb atacs a béns pro­pi­e­tat de la co­mu­ni­tat ro­ma­ne­sa i cre­ma de cot­xes, es po­gues­sin re­pe­tir a Ca­sa­ric­he, però al fi­nal tot va que­dar “en fum de pa­lla”, as­se­nya­la en Fran­cis­co, que par­la amb pres­sa men­tre ca­mi­na cap a la fei­na. Un in­tent de lin­xa­ment a un de­lin­qüent d’ori­gen ro­ma­nès ha col·lo­cat aques­ta pe­ti­ta lo­ca­li­tat de la Ser­ra Sud se­vi­lla­na al ma­pa.

La nit del diu­men­ge 6 de ge­ner no l’obli­da­rà mai Jo­sé Ma­nu­el Ro­me­ro. Aquest veí d’una lo­ca­li­tat de prop de sis mil ha­bi­tants des­can­sa­va a ca­sa, amb la se­va do­na i dos fills, quan va sen­tir so­rolls al seu do­mi­ci­li. Al­gú es­ta­va in­ten­tant ro­bar. Es­ve­rat, va avi­sar la po­li­cia lo­cal, que hi va anar rà­pi­da­ment. Els lla­dres, que eren dos, van em­pren­dre lla­vors una fu­gi­da a tra­vés de pa­tis i ter­rats, per­se­guits pels guàr­di­es lo­cals i ve­ïns del po­ble que es van anar unint a la cap­tu­ra.

Fi­nal­ment, un dels pre­sump­tes lla­dres es va pre­ci­pi­tar per un pa­ti, però ja no va po­der con­ti­nu­ar per­què es va fer mal al tur­mell en la cai­gu­da. L’al­tre va acon­se­guir es­ca­par i en­ca­ra avui es­tà en cer­ca i cap­tu­ra.

El fe­rit va ser re­clòs en una ca­sa, so­ta cus­tò­dia dels agents lo­cals. A la por­ta s’hi van anar con­cen­trant ve­ïns, ma­jo­ri­tà­ri­a­ment jo­ves del po­ble, que exi­gi­en als agents lo­cals que els “lliu­res­sin el ro­ma­nès”. En vis­ta dels es­de­ve­ni­ments, la po­li­cia lo­cal va de­ma­nar re­for­ços a la Gu­àr­dia Ci­vil, que, fi­nal­ment, hi va po­sar or­dre. Un dels par­ti­ci­pants en la cap­tu­ra as­se­nya­la que

EMIGRANTS Gai­re­bé to­tes les fa­mí­li­es del po­ble te­nen al­gú que va emi­grar d’An­da­lu­sia

“si no és pels pi­co­le­tos, hi hau­ria ha­gut al­gu­na des­grà­cia”.

Ca­sa­ric­he, l’an­ti­ga Ven­tip­po dels temps de cel­tes i ibers, es­tà molt a prop d’Es­te­pa, Pe­dre­ra, Pu­en­te Ge­nil o La Ro­da de An­da­lu­cía, on hi ha im­por­tants co­lò­ni­es d’es­tran­gers, la ma­jo­ria pro­ce­dents de Ro­ma­nia, que a Ca­sa­ric­he su­men un 52% de la po­bla­ció fo­ra­na.

“No hem tin­gut mai cap pro­ble­ma amb els ro­ma­ne­sos, fins ara”, as­se­nya­la la Fá­ti­ma, que re­gen­ta un co­merç a la lo­ca­li­tat. “El pro­ble­ma és la psi­co­si”, afe­geix, “per­què ara es par­la molt a la zo­na d’un in­cre­ment dels ro­ba­to­ris a Es­te­pa o es re­cor­da el que va pas­sar a Pe­dre­ra. D’aquí a atri­buir la res­pon­sa­bi­li­tat de tot el que pas­sa als ro­ma­ne­sos hi ha un pas molt pe­tit”, re­co­neix.

Els car­rers de Ca­sa­ric­he es­tan oberts al vent en aquest fred ma­tí d’hi­vern. Els seus ve­ïns es pro­te­gei­xen a ca­sa o es tro­ben als seus llocs de tre­ball, de ma­ne­ra que és di­fí­cil cre­uar-se amb al­gú als car­rers de la lo­ca­li­tat se­vi­lla­na. És temps de re­co­lli­da de l’oli­va, que cons­ti­tu­eix la prin­ci­pal ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca, fei­na a què es de­di­ca gran part de Ca­sa­ric­he.

ELEC­CI­ONS MU­NI­CI­PALS En les úl­ti­mes au­to­nò­mi­ques Vox va ob­te­nir no­més 110 vots, però es tem que crei­xi

La zo­na on es con­cen­tra la co­mu­ni­tat ro­ma­ne­sa és pràc­ti­ca­ment bui­da, amb l’úni­ca pre­sèn­cia d’al­gu­na do­na que es­tén la ro­ba a l’ai­re lliu­re i que no desit­ja co­men­tar res del que ha pas­sat. “Un pro­ble­ma pun­tu­al sen­se que ha­gi d’anar a més”, as­se­nya­len al­guns par­ro­quians men­tre es­go­ten un ca­fè en un dels bars de la lo­ca­li­tat. I ex­pli­quen que l’ar­ri­ba­da d’im­mi­grants té lloc a par­tir de l’any 2004. “Els jo­ves mar­xen a la cons­truc­ció a la Cos­ta del Sol i no hi ha nin­gú per collir l’oli­va. Van co­men­çar a ar­ri­bar els pri­mers ro­ma­ne­sos, molt po­bres. Es van anar as­sen­tant i van acon­se­guir por­tar les se­ves àm­pli­es fa­mí­li­es”, co­men­ta en Wen­ces­lao, ja ju­bi­lat.

De la ma­tei­xa ma­ne­ra que a Pe­dre­ra, a Es­te­pa o a La Ro­da, no hi ha cap fa­mí­lia aquí que des­co­ne­gui el que és l’emi­gra­ció. Gai­re­bé to­tes te­nen fa­mi­li­ars que van ha­ver de mar­xar a Ale­ma­nya o a Ca­ta­lu­nya.

“L’in­ci­dent du­rant la nit de diu­men­ge 6 de ge­ner és un fet pun­tu­al”, in­sis­teix en Wen­ces­lao. “En to­ta co­mu­ni­tat sem­pre hi ha ove­lles ne­gres i els lla­dres ni tan sols eren de Ca­sa­ric­he, si­nó que es­tan em­pa­dro­nats a Es­te­pa. És cert que la co­sa no va anar a més per­què, al cap i a la fi, nin­gú va re­sul­tar fe­rit. No va pas­sar com a Pe­dre­ra, on un ma­tri­mo­ni molt cone­gut al po­ble va ser agre­dit per tres ro­ma­ne­sos”, es con­gra­tu­la.

En les úl­ti­mes elec­ci­ons au­to­nò­mi­ques hi va ha­ver 110 vots a Vox a Ca­sa­ric­he, però l’al­cal­de ja tem que, des­prés dels úl­tims es­de­ve­ni­ments, el su­port al par­tit d’ex­tre­ma dre­ta pot aug­men­tar el prò­xim mes de maig, quan se ce­le­brin les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals. “Són pocs, però el seu mis­sat­ge ca­la amb aquest ti­pus de si­tu­a­ci­ons”, re­co­neix.

JO­SÉ MA­NU­EL VI­DAL / EFE

Ve­ïns de Ca­sa­ric­he el 7 de ge­ner da­vant l’Ajun­ta­ment en pro­tes­ta pels fets pro­ta­go­nit­zats per dos ro­ma­ne­sos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.