Res­cat con­tra re­llot­ge d’un nen que va cau­re a un pou de 110 me­tres

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - Tendències - ADOLFO S. RUIZ

Mem­bres de la Gu­àr­dia Ci­vil, bom­bers i efec­tius d’Emer­gèn­ci­es con­ti­nu­a­ven a l’ho­ra del tan­ca­ment d’aques­ta edi­ció una car­re­ra con­tra el re­llot­ge per res­ca­tar un nen de dos anys que va cau­re a un pou d’uns 110 me­tres de pro­fun­di­tat a la lo­ca­li­tat mala­gue­nya de To­talán. L’ope­ra­ció de res­cat és es­pe­ci­al­ment com­pli­ca­da, per­què el forat pel qual es va pre­ci­pi­tar el me­nor té en­tre 30 i 40 cen­tí­me­tres de di­à­me­tre, im­pos­si­ble per­què un adult pu­gui des­cen­dir per ell.

El suc­cés s’ha pro­du­ït a la fin­ca d’un oncle del nen, la fa­mí­lia del qual, que viu a la mala­gue­nya bar­ri­a­da d’El Pa­lo, s’ha­via des­pla­çat al lloc per pas­sar un dia de camp. El 112 va re­bre cap a les du­es del mig­dia d’ahir un avís de la cai­gu­da d’un me­nor de dos anys per un forat a la zo­na del Dòl­men del Cer­ro de la Co­ro­na. Se­gons la Sub­de­le­ga­ció del Go­vern, es trac­ta d’un ori­fi­ci de pros­pec­ció per bus­car ai­gua.

Des del mo­ment en què es va do­nar la veu d’alar­ma, es va mo­bi­lit­zar un am­pli nom­bre de res­ca­ta­dors que im­me­di­a­ta­ment van in­tro­duir un te­lè­fon mò­bil amb la cà­me­ra ac­ti­va­da per com­pro­var l’es­tat del nen, sen­se que po­gues­sin tro­bar-lo. Tes­ti­mo­nis as­se­gu­ren que al prin­ci­pi la se­va fa­mí­lia ha­via es­col­tat al­guns ge­mecs, però des­prés es va fer el si­len­ci. L’ope­ra­tiu per res­ca­tar el pe­tit es­tà for­mat per mem­bres del Con­sor­ci de Bom­bers de Mà­la­ga (CPB), efec­tius de la Gu­àr­dia Ci­vil, in­clòs l’Equip de Res­cat i In­ter­ven­ció de Mun­ta­nya; el Grup d’Es­pe­ci­a­li­tats Su­ba­quà­ti­ques (GEAS); mem­bres de la Po­li­cia Na­ci­o­nal i Lo­cal, i de l’Em­pre­sa Pú­bli­ca d’Emer­gèn­ci­es Sa­ni­tà­ri­es (EPES).

A més, s’ha sol·li­ci­tat l’as­sis­tèn­cia del Grup d’In­ter­ven­ció Psi­co­lò­gi­ca en Emer­gèn­ci­es i De­s­as­tres (Gi­ped) del Col·le­gi de Psi­cò­legs d’An­da­lu­sia i tam­bé es van des­pla­çar fins al lloc tèc­nics del cen­tre d’Emer­gèn­ci­es 112 a Mà­la­ga, ai­xí com l’al­cal­de de Mà­la­ga, Fran­cis­co de la Tor­re.

El res­pon­sa­ble del Con­sor­ci Pro­vin­ci­al de Bom­bers, Fran­cis­co Del­ga­do Bo­ni­lla, va as­se­nya­lar que tot apun­ta que el sis­te­ma de cap­ta­ció d’ai­gua no te­nia cap me­su­ra de se­gu­re­tat. Bo­ni­lla ha des­ta­cat la “com­ple­xi­tat tèc­ni­ca” de l’ope­ra­ció i va des­vet­llar que els efec­tius van po­der des­cen­dir una cà­me­ra d’una em­pre­sa es­pe­ci­a­lit­za­da en desem­bus­sos fins a una fon­dà­ria de se­tan­ta me­tres. A par­tir d’allí ja no es va po­der bai­xar més.

Po­lí­tics an­da­lu­sos com la pre­si­den­ta en fun­ci­ons, Su­sa­na Dí­az, els lí­ders del PP i Ciu­ta­dans, Ju­an Ma­nu­el Mo­re­no Bo­ni­lla i Ju­an Ma­rín, han ex­pres­sat en mis­sat­ges a les xar­xes so­ci­als el desig que el nen si­gui tro­bat sa i es­tal­vi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.