La Di­pu­ta­ció bus­ca al­tres usos per a la re­si­dèn­cia pre­si­den­ci­al del Mont­seny

Sa­ma­ranch, Tar­ra­de­llas i Dal­mau, usu­a­ris en el pas­sat d’una ma­sia poc uti­lit­za­da avui dia

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - RO­SA M. BOSCH R.M.B.

Si les pa­rets de la fin­ca del Vi­lar, al cor del Mont­seny, par­les­sin trans­cen­di­ri­en su­co­sos pas­sat­ges de la his­tò­ria po­lí­ti­ca re­cent. La que en­ca­ra és, al­menys for­mal­ment, re­si­dèn­cia de va­can­ces del pre­si­dent de la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na, al ter­me mu­ni­ci­pal de Fo­gars de Mont­clús, ha allot­jat des de prin­ci­ca­da pis dels anys se­tan­ta del se­gle pas­sat a Ju­an An­to­nio Sa­ma­ranch, Jo­sep Tar­ra­de­llas, An­to­ni Dal­mau, Ma­nu­el Royes i tam­bé a Jor­di Pu­jol, en­tre al­tres. Ac­tu­al­ment, s’obre oca­si­o­nal­ment per fer al­gu­nes reu­ni­ons i, se­gons afir­men fonts de la Di­pu­ta­ció, se li bus­ca un al­tre ús més d’acord amb els nous temps.

Les cons­truc­ci­ons que con­for­men El Vi­lar, una dis­cre­ta ta­la­ia des de la qual s’al­bi­ra el mar, re­ben dia la vi­si­ta d’un vi­gi­lant de la Di­pu­ta­ció per con­tro­lar que nin­gú no ocu­pi la ca­sa i que tot es­ti­gui en or­dre per si ar­ri­ba el pre­si­dent o se sol·li­ci­ta ce­le­brar allà al­gu­na tro­ba­da. Amb el jar­dí i la zo­na bos­co­sa, la pro­pi­e­tat ocu­pa una su­per­fí­cie de 148.000 me­tres qua­drats.

El Vi­lar cons­ta de dos edi­fi­cis, un dels quals dis­po­sa de du­es grans sa­les de reu­ni­ons, i l’al­tre es­tà ha­bi­li­tat com a ha­bi­tat­ge, amb tres ha­bi­ta­ci­ons, una d’elles re­ser­va­da per a l’es­cor­ta i el xo­fer; sa­ló; men­ja­dor; cui­na, i un es­pai des­ti­nat als ma­so­vers. Des que es va ju­bi­lar la ma­so­ve­ra, Ma­ria Ro­sa Pu­jol, que vi­via allà amb el seu ma­rit, Jo­sep Pla­nas, i els seus dos fills, nin­gú ja no ha­bi­ta de ma­ne­ra per­ma­nent El Vi­lar. No­més l’es­men­tat vi­gi­lant hi va de di­lluns a di­ven­dres.

A LA DÈ­CA­DA DELS SEI­XAN­TA El mar­quès de Cas­tell-Flo­ri­te va en­car­re­gar la re­ha­bi­li­ta­ció de la ca­sa

DE 1977 A 1980 Tar­ra­de­llas i la se­va fa­mí­lia gau­di­en de la fin­ca d’El Vi­lar a l’es­tiu i caps de set­ma­na

La di­rec­to­ra de co­mu­ni­ca­ció de la Di­pu­ta­ció, Mò­ni­ca Ga­llar­do, afir­ma que úl­ti­ma­ment El Vi­lar no­més s’ha obert pun­tu­al­ment per a al­gu­na reu­nió, que ja no té un ús re­si­den­ci­al, en­ca­ra que for­mal­ment no s’ha mo­di­fi­cat el des­tí que se li va do­nar als anys sei­xan­ta.

Fonts de la Di­pu­ta­ció co­men­ten que va ser so­ta el man­dat de Jo­a­quim Bu­xó Dul­ce de Abai­gar, mar­quès de Cas­tell-Flo­ri­te, que es va de­ci­dir des­ti­nar la ma­sia a re­si­dèn­cia pre­si­den­ci­al de va­can­ces. Tam­bé a fer reu­ni­ons de la Di­pu­ta­ció i d’al­tres ins­ti­tu­ci­ons. “La re­ha­bi­li­ta­ció es va pro­lon­gar du­rant uns deu anys ja que la ca­sa pràc­ti­ca­ment es­ta­va en ru­ï­nes. Va ser el 1973, en èpo­ca de Sa­ma­ranch, quan van co­men­çar a ve­nir els pre­si­dents”, in­di­quen les ma­tei­xes fonts.

“Nos­al­tres, la me­va do­na i els nos­tres fills, ens vam ins­tal·lar a El Vi­lar el 1972, abans que aca­bes­sin les obres, per vi­gi­lar que tot es­tès en or­dre”, ex­pli­ca Jo­sep Pla­nas, que va treballar com a guar­da del Parc Na­tu­ral del Mont­seny fins al 2011. Amb Jo­sep Ma­ria de Mu­ller, pre­si­dent en­tre 1967 i 1973, va cul­mi­nar la re­ha­bi­li­ta­ció, però se­gons ex­pli­ca Pla­nas amb prou fei­nes va vi­si­tar la ma­sia un pa­rell de ve­ga­des.

“Sa­ma­ranch sí que s’hi que­da­va a dor­mir, aquí man­te­nia reu­ni­ons de tre­ball. Tar­ra­de­llas pu­ja­va els caps de set­ma­na i tam­bé a l’es­tiu amb la se­va do­na, Ma­ria An­tò­nia Ma­cià, i amb la se­va fi­lla, Mont­se, que es tro­ba­va molt a gust a la fin­ca. Tar­ra­de­llas em de­ia que la Ca­sa dels Ca­non­ges era molt fos­ca i que aquí gau­dia de la llum na­tu­ral i de l’ai­re pur”, con­ti­nua re­la­tant Pla­nas, que va viu­re al Vi­lar amb la se­va fa­mí­lia du­rant uns 30 anys.

Pla­nas re­cor­da que les vi­si­tes de Jor­di Pu­jol, que no va ocu­par mai la pre­si­dèn­cia de la Di­pu­ta­ció, i de la se­va fa­mí­lia a la ma­sia, van cau­sar al­gun “es­ti­ra-i-ar­ron­sa”. “Ve­nia amb la Mar­ta i els seus fills. A Pu­jol li agra­da­va molt ca­mi­nar, sor­tí­em al Ma­ta­galls, al Tu­ró de l’Ho­me, al Pla de la Cal­ma... Pre­gun­ta­va molt, ho vo­lia sa­ber tot”, afe­geix.

Tam­bé An­to­ni Dal­mau i Ma­nu­el Royes ana­ven amb les se­ves fa­mí­li­es a El Vi­lar. Pre­ci­sa­ment va ser en èpo­ca de Dal­mau (1983-1987) quan l’im­mo­ble va pas­sar de de­pen­dre del Ser­vei de Parcs de la Di­pu­ta­ció a es­tar so­ta el con­trol de Pre­si­dèn­cia. En aque­lles da­tes, Ma­ria Ro­sa Pu­jol, la ma­so­ve­ra, ana­va a treballar a les ofi­ci­nes del parc i ai­xò im­pe­dia que po­gués de­di­car-se tot el dia a aten­dre la re­si­dèn­cia i a re­bre els hos­tes. El can­vi va pos­si­bi­li­tar que Pu­jol es­ti­gués a jor­na­da com­pler­ta a El Vi­lar.

La pre­si­dèn­cia de Dal­mau, que pas­sa­va perí­o­des de va­can­ces fa­mi­li­ars a El Vi­lar, va coin­ci­dir amb el mo­ment en què es ges­ta­va la can­di­da­tu­ra de Bar­ce­lo­na als Jocs Olím­pics del 1992. “Aquí ve­ni­en Ma­ra­gall i el seu equip a reu­nir-se amb Dal­mau... ”, afe­geix Pla­nas.

Els ma­so­vers van dei­xar El Vi­lar el 2002 i des d’ales­ho­res nin­gú no ocu­pa per­ma­nent­ment aques­ta re­ser­va­da fin­ca. L’ac­tu­al vi­gi­lant ex­pli­ca que, a par­tir de Mon­ti­lla, la ma­sia s’ha uti­lit­zat ben poc. Les du­es sa­les que té han es­tat es­ce­na­ri de reu­ni­ons però com que no hi ha un re­gis­tre ofi­ci­al so­bre les en­tra­des i sor­ti­des, se­gons afir­men des de la Di­pu­ta­ció, es des­co­neix l’ús que han fet d’aques­ta pro­pi­e­tat els poste­ri­ors pre­si­dents.

Per­so­nes que han tin­gut o te­nen al­gu­na vin­cu­la­ció amb El Vi­lar sí que as­se­nya­len que en aquest pa­rat­ge a 940 me­tres d’al­ti­tud han des­can­sat des dels es­men­tats pre­si­dents de la Di­pu­ta­ció i de la Ge­ne­ra­li­tat fins a al­gun alt man­da­ta­ri eu­ro­peu, en­tre al­tres po­lí­tics. Però l’ac­ti­vi­tat de fa anys ha min­vat re­le­gant el re­cin­te, que es man­té im­pe­ca­ble, a una si­tu­a­ció d’in­frau­ti­lit­za­ció. L’úl­ti­ma re­for­ma de la ca­sa es va em­pren­dre en èpo­ca de Cor­bac­ho (2004-2008).

Ga­llar­do apun­ta que és una ma­sia sen­se una fun­ció con­cre­ta i as­su­meix que cal do­nar-li nous usos. Una de les pos­si­bi­li­tats que s’es­tu­dia és ade­quar l’es­pai a re­si­dèn­cia d’es­crip­tors.

La Di­pu­ta­ció, que és pro­pi­e­tà­ria d’un 10% de la su­per­fí­cie del parc na­tu­ral del Mont­seny, ha anat ad­qui­rint fin­ques per re­ha­bi­li­tar­les i n’ha re­but d’al­tres fruit de do­na­ci­ons (veu­re in­for­ma­ció ad­jun­ta). Aquest és el cas de la Ma­sia Ma­ri­o­na, una ca­sa se­nyo­ri­al en­vol­ta­da d’un jar­dí-bosc de 3,5 hec­tà­re­es, que acull les ofi­ci­nes del parc na­tu­ral. Les al­tres es­tan des­ti­na­des a al­bergs, ca­ses de co­lò­ni­es o es­co­les de na­tu­ra, prin­ci­pal­ment, i són ges­ti­o­na­des per en­ti­tats o par­ti­cu­lars. Tam­bé comp­ta amb ter­res llo­ga­des a agri­cul­tors i ra­ma­ders.

Però una de les jo­ies de la co­ro­na és El Vi­lar, que als seus orí­gens, al se­gle XVII, per­ta­nyia a una fa­mí­lia que es de­di­ca­va a la ven­da de gel. Els seus murs han es­tat tes­ti­mo­nis d’epi­so­dis de la his­tò­ria com el que re­la­ta An­to­ni Dal­mau. “Re­cor­do una co­mis­sió de go­vern en què An­to­ni Far­rés, del PSUC, es va opo­sar a vo­tar a fa­vor d’una pro­pos­ta de Tar­ra­de­llas. El pre­si­dent va re­ac­ci­o­nar molt ira­da­ment per­què vo­lia una­ni­mi­tat en tots els acords. S’ho va pren­dre molt mala­ment i al fi­nal Far­rés li va do­nar el seu su­port”.

REMODELACIÓ L’úl­ti­ma re­for­ma de la ma­sia es va re­a­lit­zar du­rant el man­dat de Ce­les­ti­no Cor­bac­ho

PRE­PA­RA­CIÓ DE BAR­CE­LO­NA’92 El ma­so­ver re­cor­da les reu­ni­ons d’An­to­ni Dal­mau amb Ma­ra­gall i el seu equip

Amb vis­tes. En un dia sen­se nú­vols, des de la ter­ras­sa de la fin­ca s’ar­ri­ba a veu­re la cos­ta

R.M. B.

En­tra­da prin­ci­pal del com­plex, que tam­bé dis­po­sa d’una ca­sa per als vi­gi­lants

JAUME SOLER /DI­PU­TA­CIÓ DE BAR­CE­LO­NA

Jo­sep Tar­ra­de­llas i M. A. Ma­cià amb An­to­ni Dal­mau i la se­va fa­mí­lia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.