L’Ajun­ta­ment es per­so­na­rà en el cas de l’atac ho­mò­fob al me­tro

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - S. SANS

L’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na es per­so­na­rà com a acu­sa­ció en la cau­sa ju­di­ci­al ober­ta ar­ran de l’agres­sió ho­mò­fo­ba d’aquest dis­sab­te al me­tro. “Ha de que­dar clar que a Bar­ce­lo­na no hi pot ha­ver cap ac­te d’agres­sió ni de vi­o­lèn­cia i que tam­poc no ac­cep­ta­rem mai cap ac­te ho­mo­fò­bic ni d’atac con­tra la di­ver­si­tat”, va dir ahir Ada Co­lau.

L’al­cal­des­sa va mos­trar tot el seu su­port al jo­ve que dis­sab­te a pri­me­ra ho­ra del ma­tí pri­mer va ser in­cre­pat i ame­na­çat, i des­prés va ser ata­cat per l’es­que­na –se­gons va de­nun­ci­ar ell ma­teix– per qua­tre jo­ves. Dos dels agres­sors van ser de­tin­guts ho­res des­prés. Co­lau va anun­ci­ar que l’Ajun­ta­ment es per­so­na­rà com a acu­sa­ció i va in­sis­tir que Bar­ce­lo­na “és una ciu­tat que de­fen­sa i ce­le­bra la se­va di­ver­si­tat”, i com a mos­tra d’ai­xò es va re­fe­rir a la inau­gu­ra­ció, dis­sab­te vi­nent, d’un cen­tre de re­cur­sos LGTBI. La víc­ti­ma de l’agres­sió, a qui van pe­gar bru­tal­ment a la ca­ra i li van cau­sar blaus i un gran tall, ha re­but un gran su­port a tra­vés de les xar­xes des­prés que ell ma­teix fes pú­blic l’atac.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.