El TSJC obre la por­ta a en­der­ro­car l’úl­ti­ma plan­ta de La Ro­ton­da

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - A. JUSTICIA

Una sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya (TSJC) ha obert la por­ta a en­der­ro­car de­ter­mi­na­des obres fe­tes en els úl­tims anys a La Ro­ton­da, l’em­ble­mà­tic edi­fi­ci mo­der­nis­ta del bar­ri de Sant Ger­va­si, que ha es­tat ob­jec­te d’una llar­ga in­ter­ven­ció de re­cu­pe­ra­ció i mi­llo­ra. Unes obres con­tra les quals l’As­so­ci­a­ció en De­fen­sa de l’Edi­fi­ci La Ro­ton­da va in­ter­po­sar re­curs i als quals ara el TSJC do­na la raó. La de­mo­li­ció afec­ta­ria prin­ci­pal­ment l’úl­ti­ma plan­ta de l’edi­fi­ci, gai­re­bé de no­va cons­truc­ció, que és la que vul­ne­ra­ria el pla es­pe­ci­al del pa­tri­mo­ni ar­qui­tec­tò­nic, his­tò­ric i ar­tís­tic de Bar­ce­lo­na, so­ta la pro­tec­ció del qual hi ha aquest edi­fi­ci. Tot i ai­xò, en­ca­ra hi ha la pos­si­bi­li­tat que la pro­pi­e­tat, Núñez i Na­var­ro, pre­sen­ti re­curs, per la qual co­sa el pro­cés no es do­na per aca­bat.

La sen­tèn­cia es­ti­ma par­ci­al­ment la nul·li­tat del pla de mi­llo­ra ur­ba­na que va apro­var l’Ajun­ta­ment el 2008 pel qual s’han dut a ter­me les obres a l’edi­fi­ci mo­der­nis­ta, per­què vul­ne­ra el pla es­pe­ci­al del pa­tri­mo­ni ar­qui­tec­tò­nic, his­tò­ric i ar­tís­tic de Bar­ce­lo­na, com tam­bé la lli­cèn­cia d’obres cor­res­po­nent –ator­ga­da el ge­ner del 2011–, per la qual co­sa es­ti­ma que és pro­ce­dent acor­dar la de­mo­li­ció del que s’ha cons­tru­ït a la se­va em­pa­ra, que bà­si­ca­ment afec­ta­ria la si­se­na plan­ta, que es­tà des­ti­na­da a ofi­ci­nes.

L’edi­fi­ci de La Ro­ton­da el va ad­qui­rir el 1999 el grup Núñez i Na­var­ro, que en va em­pren­dre la re­ha­bi­li­ta­ció, una tas­ca que va en­car­re­gar a l’es­tu­di d’Al­fre­do Ar­ri­bas. Un ca­ma­le­ò­nic edi­fi­ci que abans ha­via es­tat una clí­ni­ca de malalts ter­mi­nals, un ho­tel de lu­xe i la tor­re del far­ma­cèu­tic Sal­va­dor Andreu. Amb ca­da nou ús, molts dels ele­ments ori­gi­nals van anar des­a­pa­rei­xent. Fi­nal­ment, Núñez i Na­var­ro va ade­quar l’im­mo­ble per allot­jar ofi­ci­nes i des­ti­nar els bai­xos a lo­cals co­mer­ci­als. La con­sul­to­ra Ac­cen­tu­re n’ha es­tat la pri­me­ra in­qui­li­na.

Els mem­bres de l’as­so­ci­a­ció re­cor­den que ja van ad­ver­tir a l’Ajun­ta­ment al seu dia so­bre la vul­ne­ra­ció d’aques­ta lli­cèn­cia d’obres, tot i que tam­bé as­se­nya­len que ells en cap mo­ment no es van opo­sar “a la im­pres­cin­di­ble res­tau­ra­ció de l’edi­fi­ci his­tò­ric de La Ro­ton­da, obra de l’ar­qui­tec­te Ca­sa­mit­ja­na, si­nó al con­tra­ri, vam ins­tar, sen­se èxit, que s’am­pli­és la ca­ta­lo­ga­ció a la cons­truc­ció con­ti­gua, obra de l’ar­qui­tec­te Sag­ni­er”. Des­prés de la sen­tèn­cia de­ma­na­ran una reu­nió amb l’al­cal­des­sa Co­lau “per sa­ber si l’Ajun­ta­ment la pen­sa tor­nar a re­cór­rer, com se­gu­ra­ment fa­rà el pro­mo­tor, o aques­ta ve­ga­da s’aten­drà al seu con­tin­gut, i ai­xí pro­pi­ci­ar-ne l’exe­cu­ció”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.