El ‘Pa­pa’ John Malko­vich ro­da a Ve­nè­cia la sè­rie ‘The new Po­pe’

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE -

L’ac­tor John Malko­vich ro­da aquests di­es a Ve­nè­cia The new Po­pe, la con­ti­nu­a­ció de la sè­rie The young Po­pe, co­pro­duc­ció ori­gi­nal de Sky, HBO, Ca­nal+ i Me­di­a­pro. El nou lliu­ra­ment cons­ta­rà de vuit epi­so­dis que di­ri­geix un al­tre cop l’os­ca­rit­zat Pa­o­lo Sor­ren­ti­no (La gran be­lle­sa). John Malko­vich s’ha su­mat a un re­par­ti­ment en el qual re­pe­tei­xen Ju­de Law (que va in­ter­pre­tar el pri­mer Pa­pa dels Es­tats Units ano­me­nat Pius XIII a The young Po­pe), Ja­vi­er Cá­ma­ra i Sil­vio Or­lan­do, en­tre d’al­tres. The new Po­pe, que es­criu el ma­teix Sor­ren­ti­no amb Um­ber­to Con­ta­re­llo i Ste­fa­no Bi­ses, tor­na­rà a am­bi­en­tar-se en el món del pa­pat mo­dern, tot i que no se sa­ben els de­talls de la no­va tra­ma. / Re­dac­ció

STE­FA­NO MAZZOLA/ GETTY IMAGES

L’ac­tor Malko­vich en una imat­ge de di­ven­dres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.