Jor­ge Sanz pro­mou una cam­pa­nya per do­nar a conèi­xer la fi­bro­si quís­ti­ca

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE -

L’ac­tor Jor­ge Sanz va re­ve­lar aquest cap de set­ma­na en el pro­gra­ma Vi­va la vi­da de Te­le­cin­co que un dels seus fills té fi­bro­si quís­ti­ca. Sanz ha llan­çat un mis­sat­ge a tra­vés de les se­ves xar­xes so­ci­als en el qual bus­ca do­nar més vi­si­bi­li­tat a aques­ta malal­tia i de­ma­nar l’aju­da de la sa­ni­tat pú­bli­ca per­què tre­ba­lli jun­ta­ment amb les far­ma­cèu­ti­ques a co­mer­ci­a­lit­zar me­di­ca­ments que ja mi­llo­ren l’es­tat dels pe­tits afec­tats. El mo­vi­ment es pot se­guir des del seu comp­te d’Ins­ta­gram i l’eti­que­ta #In­flaUnG­lo­bo. En aques­ta cam­pa­nya es con­vi­da tots els que vul­guin par­ti­ci­par a in­flar un glo­bus i pun­xar-lo. “Les per­so­nes que pa­tei­xen de fi­bro­si quís­ti­ca te­nen la capa­ci­tat pul­mo­nar re­du­ï­da, per ai­xò quan in­flen un glo­bus vo­lem re­pre­sen­tar la di­fi­cul­tat que te­nen per res­pi­rar”, ex­pli­ca, men­tre co­men­ta que pun­xar-lo és no­més per do­nar-li una no­ta d’hu­mor. / Re­dac­ció

GETTY IMAGES

L’ac­tor Jor­ge Sanz

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.