L’enig­mà­tic nan sal­ta­dor

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - NÚ­RIA ALBESA

Rum­pels­tilzc­hen (El nan sal­ta­dor), la po­pu­lar ron­da­lla dels Ger­mans Grimm, ex­pli­ca com la fi­lla d’un mo­li­ner, em­pre­so­na­da per un rei ava­ri­ci­ós, s’es­for­ça a con­ver­tir la pa­lla en or, tal com el seu pa­re as­se­gu­ra que pot fer. In­ca­paç d’acon­se­guir-ho, de­ma­na aju­da al Rum­pels­tilzc­hen, el mà­gic nan sal­ta­dor. Anys més tard, ja con­ver­ti­da en rei­na, hau­rà de pa­gar el fa­vor so­bre­na­tu­ral en­tre­gant-li el seu pri­mer fill. No­més se’n des­lliu­ra­rà si en­de­vi­na el nom del mal­vat nan sal­ta­dor.

Al­guns ele­ments d’aquest con­te po­pu­lar, en­ca­ra que de ma­ne­ra in­di­rec­ta, ser­vei­xen de punt de par­ti­da a Pe­re Par­ra­mon (Gi­ro­na, 1977) per or­dir la se­va pri­me­ra no­vel·la, El noi sal­ta­dor i la rei­na dels gu­ar­di­ans ros­sos. El pro­ta­go­nis­ta d’aques­ta his­tò­ria, però, no és un nan ge­pe­rut del bosc, si­nó l’enig­mà­tic fill d’una fa­mí­lia benes­tant d’ori­gen ale­many es­ta­bler­ta a Coll­se­ro­la que viu en­vol­tat de lli­bres i que pos­se­eix una ima­gi­na­ció que el fa es­pe­ci­al. El noi sal­ta­dor —de qui, d’en­tra­da, des­co­nei­xem el nom— és capaç de re­fle­xi­o­nar so­bre l’art i la mú­si­ca amb una ge­ni­a­li­tat im­prò­pia de la se­va edat, un fet que en gran part deu al con­tac­te pre­ma­tur amb la li­te­ra­tu­ra i a l’adoc­tri­na­ment im­po­sat per la se­va ma­re, una ma­re, cal dir, de por­ce­lla­na, d’una be­lle­sa di­vi­na, per qui pro­fes­sa una ad­mi­ra­ció ab­so­lu­ta (“la ma­re se- du­eix per­què és es­pe­ra­da, com des­cen­dia al món dels ho­mes la de­es­sa de l’amor quan tot sem­bla­va per­dut”).

L’aï­lla­ment a què viu sot­mès el por­ta a pro­jec­tar un és­ser in­vi­si­ble: el se­nyor Hans, l’ho­me eri­çó, mig ho­me mig ani­mal, un amic que l’es­col­ta i és capaç de fer-lo so­mi­ar en el món ex­te­ri­or, un món que li és com­ple­ta­ment ve­dat. El lec­tor, dei­xant-se por­tar pel vai­vé d’una re­a­li­tat de­li­rant, s’en­din­sa en una amis­tat que s’en­gran­deix en­tre lec­tu­ra i lec­tu­ra, so­ta la man­ta o ama­gats dins l’ar­ma­ri. Per­què el noi sal­ta­dor ne­ces­si­ta mol­ta com­pren­sió, per­què pa­teix, per­què viu en­fon­sat en

El jo­ve pro­ta­go­nis­ta és capaç de re­fle­xi­o­nar so­bre l’art i la mú­si­ca amb una ge­ni­a­li­tat im­prò­pia de l’edat

el ne­gre, ave­sat al do­lor. El noi sal­ta­dor i la rei­na dels gu­ar­di­ans ros­sos és una no­vel·la-con­te no­ta­ble­ment ori­gi­nal, bas­ti­da a par­tir de tres per­so­nat­ges di­fí­cils d’obli­dar i unes re­fle­xi­ons con­tun­dents so­bre la be­lle­sa i la per­fec­ció que res­so­nen a me­su­ra que avan­cen les pà­gi­nes.

SD EDI­CI­ONS

L’autor gi­ro­ní Pe­re Par­ra­mon

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.