Pa­ter (et fi­lia)

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

La pri­me­ra ve­ga­da que Clàu­dia Vi­ves-Fi­er­ro va as­seu­re el seu pa­re, el tam­bé pin­tor An­to­ni Vi­ves-Fi­er­ro, da­vant de la cà­me­ra la ses­sió va du­rar tres ho­res. I des­prés An­to­ni va pa­tir un ic­tus. “Crec que l’hi vaig cau­sar jo”, sospita la se­va fi­lla. Per sort, no va te­nir cap se­qüe­la i les en­tre­vis­tes van se­guir du­rant cinc anys més. Ara la Clàu­dia, ex­di­rec­ti­va del Bar­ça i dj oca­si­o­nal en sa­raus cul­tu­rals, ha con­den­sat tot aquell ma­te­ri­al en un do­cu­men­tal ti­tu­lat Pa­ter que s’aca­ba d’es­tre­nar. Els que l’han vist co­men­ten que sob­ta veu­re la ca­ra més in­tros­pec­ti­va i tor­tu­ra­da del pin­tor fi­gu­ra­tiu, que mal­grat ha­ver re­tra­tat to­tes les can­to­na­des de Barcelona, va te­nir la se­va re­tros­pec­ti­va més im­por­tant a Ma­drid. Par­la d’ai­xò, dels lob­bi­es que al seu pa­rer ma­ne­gen l’art i del menys­preu pel re­a­lis­me da­vant la cà­me­ra que sos­té la se­va fi­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.