No-fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

1 21 lli­çons per al se­gle XXI 1/2 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, Edi­ci­ons 62. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves

Per te­nir ca­sa cal gua­nyar la guer­ra 3/2

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.