Wein­stein per tres

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

Es­tà a punt de com­plir-se un any de la pu­bli­ca­ció dels dos ar­ti­cles que van des­ta­par Har­vey Wein­stein com un pre­sump­te as­set­ja­dor i vi­o­la­dor en sè­rie, i ja hi ha tres pel·lí­cu­les so­bre el te­ma ron­dant pels es­tu­dis. Els tres pro­jec­tes s’han pre­sen­tat al mer­cat del fes­ti­val de ci­ne­ma de To­ron­to: un do­cu­men­tal que té dar­re­re Brad Pitt (qui en una oca­sió, se­gons la se­va ex­nò­via Gwy­neth Pal­trow, “va ame­na­çar de ma­tar” el pro­duc­tor per as­set­jar-la), un al­tre del pro­duc­tor de Se­arc­hing for Su­gar-Man i un film de fic­ció que ex­pli­ca­ria un dia en la vi­da d’una as­sis­tent de Wein­stein. Una d’elles, San­de­ep Re­hal, es va que­re­llar con­tra ell i va ex­pli­car que en­tre les se­ves obli­ga­ci­ons hi ha­via “pre­pa­rar” i des­prés ar­re­glar la des­tros­sa en les tro­ba­des del pro­duc­tor amb les ac­trius que as­set­ja­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.