Barcelona en 600 lli­bres

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

Si un dia van a fer un volt per la pla­ça de Sant Jau­me, els re­co­ma­no que aga­fin el car­rer Ciu­tat, que s’obre en di­rec­ció mar, i en­trin al lo­cal que ocu­pa el nú­me­ro 5.

Es diu, apro­pi­a­da­ment, Sa­la Ciu­tat, de­pèn de l’ajun­ta­ment i es­tà de­di­cat als lli­bres so­bre Barcelona, que po­den ad­qui­rir-se allà. En con­cret, els que en els úl­tims lus­tres ha pu­bli­cat, o aju­dat a pu­bli­car, el ser­vei d’edi­ci­ons mu­ni­ci­pal. Han es­tat molts, més de sis-cents –a la Sa­la no hi són tots–, i po­ques ciu­tats del món po­den pre­su­mir d’ha­ver es­ti­mu­lat ins­ti­tu­ci­o­nal­ment una bi­bli­o­gra­fia tan va­ri­a­da.

Tro­bem vo­lums so­bre ar­qui­tec­tu­ra, ur­ba­nis­me, li­te­ra­tu­ra, art; so­bre barris i mo­vi­ments so­ci­als. Tam­bé so­bre bi­bli­o­te­ques, pu­bli­ci­tat, jo­ie­ria, con­tra­cul­tu­ra, cò­mic, ma­ri­o­ne­tes, col·lec­ci­o­nis­me, kitsch, balls, plat­ges,

L’edi­tor Jo­sé Pé­rez Frei­jo ha mar­cat un abans i un des­prés en la bi­bli­o­gra­fia so­bre la ciu­tat

mer­cats, bo­tà­ni­ca, vi, xo­co­la­ta, rà­dio, ca­fès, pas­sat­ges, re­li­gi­ons, pe­ri­o­dis­me... En la nò­mi­na d’au­tors fi­gu­ren his­to­ri­a­dors com Fer­ran Ai­sa o Isa­bel Se­gu­ra; pe­ri­o­dis­tes com Llu­ís Per­ma­nyer, Josep Maria Ca­de­na, Raúl Mon­ti­lla o Isa­bel de Vi­la­llon­ga; as­sa­gis­tes com Josep Qu­et­glas, Mi­quel de Mo­ra­gas, Fran­cesc Font­bo­na, Jor­ge Car­ri­ón, Da­ni­el Gi­ralt Mi­ra­cle o Ju­lià Gui­lla­mon; no­vel·lis­tes com Ada Cas­tells o Ju­lià de Jò­dar, per ci­tar-ne no­més uns quants que re­cent­ment te­nen obra al seu ca­tà­leg.

Dar­re­re de tot gran pro­jec­te sem­pre hi ha una per­so­na, i en el cas que ens ocu­pa es diu Jo­sé Pé­rez Frei­jo. Aquest tèc­nic ga­llec di­ri­geix les pu­bli­ca­ci­ons municipals des del 1999, i en­vol­tat d’un bon equip ha acon­se­guit tu­te­lar el seu des­ple­ga­ment. Prac­ti­cant la di­a­lèc­ti­ca pu­blic-pri­vat: sem­pre que po­dia, in­su­fla­va oxi­gen a les edi­to­ri­als de la ciu­tat, col·la­bo­rant-hi per ai­xe­car pro­jec­tes que d’al­tra ma­ne­ra pot­ser mai no s’hau­ri­en con­cre­tat. En al­tres oca­si­ons, quan no ha po­gut tro­bar so­cis, el ser­vei mu­ni­ci­pal que di­ri­geix ha as­su­mit la pu­bli­ca­ció en so­li­ta­ri.

En el seu tram fi­nal, la Set­ma­na del Lli­bre en Ca­ta­là, que aquest any ha ce­le­brat una con­vo­ca­tò­ria es­pe­ci­al­ment re­ei­xi­da –fe­li­ci­tats als or­ga­nit­za­dors–, va re­tre ho­me­nat­ge a aquest edi­tor, pot­ser poc cone­gut pel seu per­fil de ser­vi­dor pú­blic, amb mo­tiu de la se­va ju­bi­la­ció. Frei­jo va ex­pli­car que poc des­prés d’ac­ce­dir al càr­rec es va ado­nar que di­fe­rents ar­xius bar­ce­lo­nins con­ser­va­ven un ma­te­ri­al grà­fic tan va­lu­ós com ig­no­rat. Es va ocu­par d’anar es­ta­blint con­ve­nis amb els prin­ci­pals i d’aques­ta ma­ne­ra una part de la se­va fei­na ha con­sis­tit a pu­bli­car mag­ní­fics lli­bres il·lus­trats que do­cu­men­ten vi­su­al­ment pai­sat­ges i es­ce­na­ris obli­dats de la ciu­tat.

El dis­cret Jo­sé Pé­rez Frei­jo ha acon­se­guit mar­car un abans i un des­prés, que es­ta­bleix un mo­del de re­fe­rèn­cia, en la bi­bli­o­gra­fia so­bre Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.