Tor­na el SWAB

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

Lo­lo i So­saku són un ar­gen­tí i un ja­po­nès que es van conèi­xer a Barcelona i tre­ba­llen junts des del 2004, com a pin­tors, es­cul­tors, vi­de­o­ar­tis­tes i per­for­mers. Ara es­tan en l’ex­plo­ra­ció del so i l’es­cul­tu­ra, dei­xant que si­guin els seus es­tranys ins­tru­ments (cri­a­tu­res a mo­tor pro­pe­res als in­vents del pro­fes­sor Franz) els que fa­cin els seus con­certs. Hi hau­rà l’opor­tu­ni­tat d’as­sis­tir a un d’ells dins del pro­gra­ma Per­for­man­ce de la fi­ra Swab, que tor­na a es­cal­far la tar­dor ar­tís­ti­ca de Barcelona. Més pro­pos­tes del Swab, que té lloc del 27 al 30 de se­tem­bre al pa­ve­lló ita­lià de Montjuïc (als peus del MNAC): l’ex­po­si­ció d’ar­tis­tes de Bro­oklyn, gai­re­bé tots cen­trats en la pin­tu­ra, que ha se­lec­ci­o­nat el co­mis­sa­ri Omar Ló­pez Cha­oud, i el pro­gra­ma Ep­he­me­ral, per al qual Ca­te­ri­na Al­mi­rall ha bus­cat en­tre els re­si­dents de les tres fà­bri­ques de cre­a­ció de Barcelona, La Es­co­ce­sa, Fa­bra i Co­ats i Han­gar. Imat­ge: Ir­ma Mar­co, El buit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.