Fent amics

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Setembre Del 2018 -

Pres­ti­gio, l’úl­ti­ma part de l’acla­ma­da tri­lo­gia de Rac­hel Cusk, trans­cor­re en un fes­ti­val li­te­ra­ri i ai­xò per­met a l’au­to­ra bri­tà­ni­ca des­pat­xar-se a gust so­bre el món dels lli­bres i po­sar en bo­ca dels seus elo­qüents per­so­nat­ges di­ver­ses re­fle­xi­ons que so­nen sos­pi­to­sa­ment cuski­a­nes. Per exem­ple, ai­xò que diu una as­sis­tent: “L’ob­jec­tiu d’aquests fes­ti­vals li re­sul­ta­va ca­da ve­ga­da menys clar. (...) Te­nia la sen­sa­ció que l’in­tent de con­ver­tir en as­sump­te pú­blic el que en re­a­li­tat era un pas­sa­temps pri­vat ¬lle­gir i es­criu­re– es­ta­va ge­ne­rant una li­te­ra­tu­ra prò­pia, en el sen­tit que molts dels es­crip­tors con­vi­dats des­ta­ca­ven en les se­ves apa­ri­ci­ons pú­bli­ques però pro­du­ï­en obres que, se­gons la se­va opi­nió, eren fran­ca­ment me­di­o­cres”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.