La mu­sa de Gus­tav Klimt

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - MA­RÍA CANDALIJA

Al­guns qua­dres són fa­mo­sos pels obs­curs se­crets que guar­da la se­va cre­a­ció, com el de Do­ri­an Gray, el re­trat que en­ve­llia per ell grà­ci­es a un pac­te amb el di­a­ble; al­tres per tren­car es­te­re­o­tips, com la se­ri­gra­fia de Ma­rilyn Mon­roe de War­hol, s’han con­ver­tit en au­tèn­tics fe­nò­mens ar­tís­tics, però, què té d’es­pe­ci­al La da­ma d’or de Gus­tav Klimt per ser un dels qua­dres més po­pu­lars i cars (135 mi­li­ons de dò­lars) del món?

L’au­to­ra Lau­rie Li­co Al­ba­ne­se (No­va York, 1959), col·la­bo­ra­do­ra a The New York Ti­mes, s’ha aven­tu­rat a re­ve­lar l’emo­ci­o­nant his­tò­ria de du­es do­nes ju­e­ves: Ade­le Bloch-Ba­uer –pro­ta­go­nis­ta del re­trat– i la se­va ne­bo­da, Maria Alt­mann, una su­per­vi­vent del na­zis­me que va llui­tar per re­cu­pe­rar el lle­gat de la se­va tia i va con­ver­tir el seu cas en un dels més so­nats de la his­tò­ria de l’art mo­dern.

La no­vel·la es cons­tru­eix a par­tir d’aques­tes du­es veus fe­me­ni­nes: co­nei­xem l’Ade­le men­tre nar­ra com la se­va in­fan­te­sa i ado­les­cèn­cia de ne­na pro­di­gi es ve­uen mar­ca­des pels lí­mits que li su­po­sa la con­di­ció de do­na, fins que con­treu ma­tri­mo­ni amb Fer­di­nand Bloch i aque­lles fron­te­res que li im­pe­di­en d’ac­ce­dir a l’eru­di­ció es van des­di­bui­xant. En aquell mo­ment co­neix l’im­pa­ra­ble Klimt, i cau ren­di­da da­vant les se­ves obres con­ver­tint-se en la se­va mu­sa i en to­ta una ex­per­ta del mo­vi­ment sim­bo­lis­ta. Una èpo­ca dau­ra­da per a la vi­da cul­tu­ral de Vi­e­na, sub­mer­gi­da en el ca­ràc­ter avant-

ARXIU

‘La da­ma d’or’ de Klimt en pri­mer ter­me, en una ex­po­si­ció a París

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.