L’‘sta­di­um tour’ de Mic­he­lle Oba­ma

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 29 De Setembre Del 2018 -

Si Mic­he­lle Oba­ma treu un lli­bre, ja ens es­pe­rem que no fa­rà la pro­mo­ció “en una tau­le­ta ple­ga­ble a Bar­nes & No­ble”, com va fer bro­ma el pre­sen­ta­dor Step­hen Col­bert. Tot i ai­xí, les di­men­si­ons del seu tour pro­mo­ci­o­nal su­po­sen un abans i un des­prés en la in­dús­tria del lli­bre. L’ex-pri­me­ra da­ma pas­sa­rà per deu es­ta­dis amb capa­ci­tat per a dese­nes de mi­lers de per­so­nes en deu ciu­tats dels Es­tats Units per ven­dre les se­ves me­mò­ri­es, Be­co­ming, que apa­rei­xen el 13 de no­vem­bre. S’in­tu­eix que els mo­de­ra­dors con­vi­dats en ca­da pa­ra­da tam­bé se­ran es­tel·lars, però de mo­ment cal com­prar l’en­tra­da sen­se sa­ber qui fa­rà de te­lo­ner. La gi­ra co­men­ça al seu Chi­ca­go na­tal el ma­teix dia de la pu­bli­ca­ció del lli­bre i in­ci­ta­rà, as­se­gu­ra, aquells ru­mors pre­si­den­ci­als que sem­pre l’acom­pa­nyen per molt que ella els ne­gui.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.