‘Pi­en­so en tu mirá’, Gui­llem de Ne­vers

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 29 De Setembre Del 2018 -

Aler­ta per­què la no­vel·la més co­men­ta­da de la tar­dor po­dria ser un ro­manç de 8.000 ver­sos es­crit en oc­ci­tà al se­gle XIII. Es trac­ta de Fla­men­ca, un text anò­nim però que se sol atri­buir a Ar­naud de Car­cas­sés i que es con­ser­va a la bi­bli­o­te­ca mu­ni­ci­pal de Car­cas­so­na. Ro­sa­lía, el me­te­o­rit del fla­menc­trap de Sant Es­te­ve Ses­ro­vi­res que se su­po­sa que ve a pol­vo­rit­zar el pop na­ci­o­nal i el que se li po­si al da­vant, ci­ta aquest re­lat com la prin­ci­pal in­flu­èn­cia per al seu disc, El mal que­rer.A Fla­men­ca, la fi­lla del com­te Gui­do de Ne­mours es ca­sa amb Arc­ham­bault d’Al­vèr­nia, que sent tan­ta ge­lo­sia per ella que la tan­ca en una tor­re. El fan­tàs­ti­ca­ment ano­me­nat Gui­llem de Ne­vers in­ten­ta alli­be­rar-la i vi­uen du­rant un temps un amor clan­des­tí. El fi­nal ori­gi­nal no es con­ser­va però pot­ser es re­sol quan ve­gi la llum el disc de Ro­sa­lía. Tra-trà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.