Es­crip­tors al po­der

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Els es­crip­tors no han tin­gut gai­re èxit en la po­lí­ti­ca. en les elec­ci­ons ge­ne­rals peru­a­nes del 1990 no va po­der ni tan sols der­ro­tar un can­di­dat tan atro­ti­nat com mal­grat ser un dels fi­lò­sofs i es­crip­tors més po­pu­lars, es va pre­sen­tar a se­na­dor per UPyD i va ob­te­nir poc més de cent mil vots. El po­e­ta es va cla­var una pa­ta­ca­da mo­nu­men­tal en la se­va can­di­da­tu­ra a la Co­mu­ni­tat de Ma­drid el 2015 amb Es­quer­ra Uni­da.

Es pu­bli­ca ara el lli­bre Churc­hill y Orwell es­crit per l’ex­pert en his­tò­ria mi­li­tar sí que va ser un po­lí­tic in­flu­ent i va gua­nyar –sor­pre­nent­ment– el pre­mi No­bel de Li­te­ra­tu­ra el 1953, però no era un es­crip­tor po­lí­tic si­nó un po­lí­tic que es­cri­via. Churc­hill, vell mur­ri, afir­ma­va: “La his­tò­ria se­rà benè­vo­la amb mi per­què l’es­criu­ré jo”. I ai­xí va ser. De fet, el No­bel l’hi van do­nar so­bre­tot per les se­ves vo­lu­mi­no­ses his­tò­ri­es de la Pri­me­ra i la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al, on es­cri­via la his­tò­ria amb ell ma­teix com a pro­ta­go­nis­ta. Ac­tu­al­ment, te­nim a la trin­xe­ra po­lí­ti­ca es­crip­tors com

di­pu­ta­da al Con­grés per Ciu­ta­dans; di­pu­ta­da al Par­la­ment, o re­gi­dor a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, tots dos per ERC. Em pre­gun­to com aquests ad­dic­tes a la so­li­tud del seu te­clat so­bre­vi­uen en la pi­ca­ba­ra­lla de la po­lí­ti­ca. I jus­ta­ment em tro­bo

du­rant dos anys di­pu­ta­da al Par­la­ment per Ca­ta­lu­nya Sí que es Pot, pas­sant per da­vant de l’an­ti­ga seu de Con­ver­gèn­cia al car­rer Còr­se­ga, ac­tu­al­ment un edi­fi­ci de pi­sos de lu­xe amb pis­ci­na, por­ta amb por­ta amb el sex-shop Sexy Land. Però ella pas­sa de llarg de l’un i de l’al­tre, ca­mí de ca­sa se­va en un apar­tat car­rer que pu­ja fins a Grà­cia. L’acom­pa­nyo en el tra­jec­te i m’ex­pli­ca que quan li van ofe­rir anar en les llis­tes al Par­la­ment va es­tar a punt de re­but­jar-ho per­què es­ta­va em­bran­ca­da en la redac­ció d’una no­vel·la im­por­tant, El fil in­vi­si­ble... “Però ens quei­xem que no hi ha do­nes en la vi­da pú­bli­ca, o si­gui que no po­dia dir que no”.

M’ex­pli­ca que en aquests dos anys i mig la no­vel·la es va en­ca­llar. Faig ca­ra d’in­crè­dul: si veus per la te­le l’he­mi­ci­cle i és buit! Em diu que hi ha gent que no fa brot, però d’al­tres tre­ba­llen mol­tís­sim: “Al ser un grup pe­tit, ha­ví­em d’aten­dre mol­tes co­mis­si­ons, i jo, que soc molt mi­ra­da, me les pre­pa­ra­va ca­da una a cons­ci­èn­cia per no fi­car la po­ta”. Es va de­di­car de ma­ne­ra es­pe­ci­al a as­sump­tes re­la­ci­o­nats amb “malalts men­tals, abu­sos se­xu­als i nens des­em­pa­rats, els que l’Ad­mi­nis­tra­ció des­em­pa­ra de les se­ves fa­mí­li­es i in­gres­sa en cen­tres. Si hi ha­gués més ajuts a aque­lles fa­mí­li­es no cal­dria en gai­res ca­sos treu­re’ls de ca­sa se­va”.

Va cór­rer la veu que la di­pu­ta­da es­col­ta­va la gent: “Em to­ca­ven les nou de la nit al Par­la­ment re­bent vi­si­tes”. En­ca­ra que el que va por­tar pit­jor no va ser dei­xar d’es­criu­re (en­ca­ra que al­gun re­lat i un lli­bre d’au­to­a­ju­da van cau­re) si­nó dei­xar de lle­gir: “Lla­vors és quan vaig co­men­çar a sen­tir-me des­gra­ci­a­da”. Som­riu al re­cor­dar que “to­tes les me­ves mo­ci­ons fe­ien re­fe­rèn­cia a lli­bres. Vaig por­tar Fa­ren­heit 451 al Par­la­ment. Vaig tor­nar a lle­gir-lo i em vaig que­dar pa­ra­da; és un lli­bre dels anys cin­quan­ta que ens es­tà par­lant del que es­tà pas­sant ara: su­pres­sió de la fi­lo­so­fia i li­te­ra­tu­ra a les es­co­les, di­a­ris i re­vis­tes al mar­ge, la gent se­guint obe­di­ent­ment les pan­ta­lles...”. ar­ri­ba al por­tal de ca­sa i abans d’aco­mi­a­dar-nos em do­na una co­sa qua­dra­da. És un lli­bre: El fil in­vi­si­ble aca­bat de pu­bli­car per Edi­ci­ons 62 en ca­ta­là i per Des­ti­no en cas­te­llà. El fil ha aca­bat per co­sir-se. El fi­nal de la po­lí­ti­ca ha es­tat el re­torn de la li­te­ra­tu­ra.

Al­ber­to Fu­ji­mo­ri. Fer­nan­do Sa­va­ter, Tho­mas Ricks. Churc­hill de la Cruz, Li­e­nas, Al­fred Bosch, Li­e­nas Li­e­nas Var­gas Llo­sa Luis Gar­cía Mon­te­ro Jenn Dí­az, Mar­ta Ri­ve­ra

ANTONIO ITURBE

Gem­ma

MONTSE GIRALT

L’es­crip­to­ra Gem­ma Li­e­nas

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.