Po­sa un bosc en la te­va vi­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - ANTÒNIA JUS­TÍ­CIA

L’OMS ca­ta­lo­ga l’es­très com l’epi­dè­mi­a­del­se­gleXXI­men­tre­quel’an­si­e­tat i la de­pres­sió li cos­ten a la UE 170.000 mi­li­ons d’eu­ros a l’any. Per com­ba­tre aques­tes xi­fres d’una ma­ne­ra na­tu­ral i eco­nò­mi­ca ens ar­ri­ba del Ja­pó una pràc­ti­ca que des del 2004 té ca­te­go­ria de me­di­ci­na: shin­rin-yoku o banys de bosc. Ca­da any en­tre 2,5 i 5 mi­li­ons de ja­po­ne­sos amb es­très, hi­per­ten­sió o an­si­e­tat fan te­rà­pia, que con­sis­teix gros­so mo­do en unes du­es ho­res de pas­seig re­la­xat pel bosc amb exer­ci­cis de res­pi­ra­ció di­ri­gits per mo­ni­tors. En la lí­nia de pràc­ti­ques com el mind­ful­ness i dins d’un po­tent cor­rent na­tu­ra­lis­ta tant en l’àm­bit de l’as­saig com de la fic­ció, el món edi­to­ri­al s’ha fet res­sò d’aquesta ten­dèn­cia llan­çant al mer­cat to­ta me­na de lli­bres que po­sen en re­lleu tant els bos­cos com el po­der gua­ri­dor de de­ter­mi­na­des es­pè­ci­es.

Els im­mu­nò­legs Qing Li i Yos­hi­fu­mi Miya­zaki, els dos mem­bres ac­tius en els es­tu­dis duts a ter­me al Ja­pó so­bre els efec­tes be­ne­fi­ci­o­sos dels bos­cos en la sa­lut hu­ma­na, coin­ci­dei­xen en sen­gles lli­bres di­vul­ga­tius –Li amb El po­der del bos­que i Miya­zaki amb Shin­ri­nyoku, baños cu­ra­ti­vos de bos­que –enel plan­te­ja­ment de la te­rà­pia des de la pers­pec­ti­va ci­en­tí­fi­ca apor­tant con­sells so­bre com s’ha de re­a­lit­zar la pràc­ti­ca per te­nir èxit. “Els in­fants que pas­sen temps a la na­tu­ra de ma­ne­ra re­gu­lar te­nen més con­fi­an­ça en si ma­tei­xos”, ad­ver­teix Miya­zaki, que com Li apor­tau­na­pèn­dix­de­con­sells­pràc­tic­si va­lu­o­sos per acos­tar el bosc a ca­sa grà­ci­es a les plan­tes i olis aro­mà­tics. Ai­xí, enu­me­ra deu plan­tes d’in­te­ri­or com la fal­gue­ra, l’ar­bre del caut­xú o el tronc del Bra­sil com les mi­llors per ne­te­jar l’ai­re de la ca­sa, i re­ci­ta els usos i be­ne­fi­cis d’olis es­sen­ci­als d’ar­bres com el ce­dre, l’hi­ba o l’avet si­be­rià com a mè­to­des na­tu­rals per com­ba­tre l’es­très, l’an­si­e­tat o els in­sec­tes.

“Vaig anar als bos­cos per­què vo­lia viu­re de­li­be­ra­da­ment sol per fer front als fets es­sen­ci­als de la vi­da i veu­re si po­dia apren­dre el que ha­via d’en­se­nyar”. La ci­ta­ció, de Tho­re­au, la re­cu­llen els es­crip­tors Fran­cesc Mi­ra­lles i Héc­tor Gar­cía al lli­bre Shin­rin-yoku, el ar­te ja­po­nés de los baños de bos­que , on re­cor­ren a l’aven­tu­ra so­li­tà­ria del fi­lò­sof dels Es­tats Units plas­ma­da al seu di­a­ri Wal­den o la vi­da als bos­cos per re­ves­tir d’un as­pec­te més fi­lo­sò­fic i li­te­ra­ri aquesta obra on tam­bé com­pi­len els prin­ci­pals fo­na­ments i be­ne­fi­cis de la pràc­ti­ca dels banys de bosc. Aca­ben amb un de­cà­leg que pas­sa per con­ju­gar pràc­ti­ques com el mind­ful­ness i els banys de bosc amb els haikus o el yu­gen (el sen­ti­ment que ens ins­pi­ra el fet de sa­ber-nos part d’un tot).

Fruit d’una ex­pe­ri­èn­cia vi­tal és Shin­rin-yoku. Su­mer­gir­se en el bos­que d’An­ne­te Lav­rij­sen, pe­ri­o­dis­ta ho­lan­de­sa edi­to­ra de re­vis­tes de psi­co­lo­gia, na­tu­ra i sa­lut es­ta­bler­ta a temps par­ci­al a Bar­ce­lo­na. “Un bany de bosc va sal­var la me­va vi­da del ca­os”, re­co­nei­xia re­cent­ment a La Van­guar­dia. La se­va fei­na a Ams­ter­dam la va por­tar al lí­mit: “Em des­bor­da­va, em te­na­lla­va l’es­très, la res­pon­sa­bi­li­tat em ne­gui­te­ja­va, es­ta­va an­goi­xa­da, al lí­mit de les me­ves for­ces fí­si­ques, men­tals i aní­mi­ques, pot­ser d’una de­pres­sió...”. El re­sul­tat d’en­din­sar-se als bos­cos és un com­plet lli­bre de con­sul­ta di­vi­dit en els qua­tre ele­ments ja­po­ne­sos –ter­ra, ai­gua, foc i vent– al vol­tant dels quals es van des­gra­nant anèc­do­tes, con­sells, re­co­ma­na­ci­ons, exer­ci­cis, tèc­ni­ques i re­fle­xi­ons que en­glo­ben la part fí­si­ca, emo­ci­o­nal, men­tal i es­pi­ri­tu­al.

En la lí­nia de lli­bres per as­so­lir una vi­da ple­na com els de­di­cats al hyg­ge da­nès o la­gom su­ec, l’es­crip­to­ra an­glo­ja­po­ne­sa Erin Nii­mi Lond­hurst fa el ma­teix amb les pràc­ti­ques que ar­ri­ben des del pa­ís ni­pó a Ja­po­nis­mo. Atrac­ti­va­ment il·lus­trat i pre­sen­tat com un ma­nu­al pràc­tic, de­di­ca un capí­tol als banys de bosc però tam­bé a l’ike­ba­na (l’art de l’ar­ran­ja­ment flo­ral) o al kint­su­gi (la be­lle­sa de la im­per­fec­ció).

Allu­nyats de les pràc­ti­ques ja­po­ne­ses però po­sant en re­lleu els ar­bres s’en­qua­dren tres bo­nics lli­bres dels na­tu­ra­lis­tes Ig­na­cio Abe­lla, Has­si­er Lar­ret­xea i No­el Kings­bury. El pri­mer se cen­tra en sim­bo­lis­mes, mi­tes i tra­di­ci­ons a La ma­gia de los ár­bo­les, un va­lu­ós as­saig on tam­bé do­na pau­tes per a la plan­ta­ció i cu­ra de de­ter­mi­na­des es­pè­ci­es; el se­gon, El len­gua­je de los bos­ques, es un bell di­à­leg amb el pai­sat­ge a tra­vés de tes­ti­mo­nis, prin­ci­pal­ment del pa­re de l’au­tor, lle­nya­tai­re i cam­pió d’es­port ru­ral basc. Fi­nal­ment, Kings­bury ens en­din­sa en les pro­pi­e­tats cu­li­nà­ri­es, me­di­ci­nals, cos­mè­ti­ques i es­pi­ri­tu­als de 150 es­pè­ci­es amb His­to­ri­as se­cre­tas de los ár­bo­les. Sa­bi­en que una in­fu­sió de sa­üc és oli en un llum per a la grip?

MICHAL BARAN/GETTY

Una do­na s’acos­ta a la fal­da d’un ar­bre an­ces­tral. En la pràc­ti­ca del ‘shin­rin-yoku’ hi in­ter­ve­nen els cinc sen­tits.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.