L’art consp

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - 01 WAYN LES: PEAC WALD, 20

l’únic –ma­ti­sa Ek­lund– que sap si va dis­pa­rar o no. És l’úni­ca font d’in­for­ma­ció i no hi te­nim ac­cés. Per ai­xò pro­jec­tem les nos­tres an­si­e­tats so­bre ell”.

El que ve des­prés és un des­ple­ga­ment de 70 obres, de 30 ar­tis­tes, en una sè­rie de tre­balls que aple­guen pin­tu­ra, es­cul­tu­ra, fo­to­gra­fia, ví­deo i ins­tal·la­ci­ons. Aques­tes pe­ces, re­a­lit­za­des en­tre el 1969 i el 2016, com­po­nen una mos­tra en la qual s’exa­mi­nen els po­ders ocults, la des­con­fi­an­ça en el go­vern o les cons­pi­ra­ci­ons.

“Des de fets ba­sats en in­ves­ti­ga­ci­ons a fan­tàs­ti­ques i al·lu­ci­na­tò­ri­es imat­ges, els ele­ments que com­po­nen aquesta ex­po­si­ció abor­den els te­mes del po­der, la pa­ra­no­ia i la ve­ri­tat”, in­di­ca Max Ho­llein, di­rec­tor de la ins­ti­tu­ció. “Vi­vim en un temps de des­con­fi­an­ça en els fets. Sen­tim par­lar de col·lu­sió i con­tra col·lu­sió. Hi ha una con­tí­nua cons­pi­ra­ció i ca­ça de brui­xes”, va re­cal­car amb re­fe­rèn­cia a aquesta èpo­ca de trum­pe­te­ris­me.

“La mos­tra ofe­reix una mi­ra­da re­ve­la­do­ra i par­ti­cu­lar­ment opor­tu­na

La g re pe

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.