Con­tra­cul­tu­ral i fe­mi­nis­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - ROCÍO DE LA VI­LLA

La im­pa­ra­ble re­cu­pe­ra­ció d’ar­tis­tes do­nes pas­sa tam­bé per ex­plo­rar fa­ce­tes de la se­va fei­na abans des­co­ne­gu­des. Aquest és l’ob­jec­tiu de la ga­le­ria ale­ma­nya Kow que, en l’ober­tu­ra de la se­va seu a Ma­drid, in­sis­tint en l’es­tra­tè­gia que desen­vo­lu­pa des del 2011, pre­sen­ta la pri­me­ra ex­po­si­ció mo­no­grà­fi­ca a Es­pa­nya de la ja mí­ti­ca pi­o­ne­ra del ci­ne­ma que­er Bar­ba­ra Ham­mer (Hollywo­od, 1939) com a ar­tis­ta vi­su­al. En l’abor­dat­ge de la se­va eta­pa ini­ci­al, 1968-1971, en­tre la vin­te­na de tre­balls es mos­tren obres en pa­per de va­ri­a­des tèc­ni­ques i fo­to­gra­fi­es al cos­tat dels pri­mers curts gra­vats en Su­per8. Un ven­tall de mit­jans d’ex­pres­sió units pel seu im­pac­tant ca­ràc­ter ex­pe­ri­men­tal.

La Ham­mer que des­co­brim en aquesta ex­po­si­ció re­flec­teix bé el con­text ca­li­for­nià, con­tra­cul­tu­ral, eco­lo­gis­ta i fe­mi­nis­ta. La lec­tu­ra, però, no és li­ne­al i me­ra­ment il·lus­tra­ti­va, ni in­gè­nua. L’ar­tis­ta, que ja abans s’ha­via for­mat en psi­co­lo­gia i li­te­ra­tu­ra an­gle­sa, en aquests anys re­flec­teix to­ta me­na d’in­flu­èn­ci­es, des del sur­re­a­lis­me ar­tau­dià a les lla­vors re­cents pro­pos­tes con­cep­tu­als, evi­dents en al­guns dels seus di­bui­xos i co­lla­ges; en els quals, en tot cas, pre­do­mi­nen va­ri­a­des temp­ta­ti­ves en­torn del co­lor, en acrí­lics, tin­tes i ae­ro­gra­fia. Tam­bé en fo­to­gra­fia tro­bem un am­pli re­per­to­ri d’ex­pe­ri­men­ta­ci­ons, amb so­la­rit­za­ci­ons i do­bles ex­po­si­ci­ons, con­ti­gües o so­bre­po­sa­des, en la sè­rie de re­trats de Tee Co­rin­ne que, com la ma­tei­xa Ham­mer, poste­ri­or­ment se­rà en­cim­be­lla­da com a re­fe­rent de la fo­to­gra­fia les­bi­a­na.

Ex­pe­ri­men­ta­ci­ons que con­flu­ei­xen en els seus films en Su­per8, on Ham­mer des­bor­da qual­se­vol nor­ma en la re­cer­ca d’un nou llen­guat­ge. Els curts mos­trats en aquesta ex­po­si­ció no con­te­nen en­ca­ra una te­mà­ti­ca les­bi­a­na, que ar­ri­ba­rà des­prés del seu di­vor­ci, però sí que re­flec­tei­xen la lli­ber­tat se­xu­al de l’es­til de vi­da On the ro­ad al cos­tat de pre­o­cu­pa­ci­ons eco­lo­gis­tes i res­so­nàn­ci­es còs­mi­ques. El seu in­terès se cen­tra en les rup­tu­res for­mals, ma­ni­pu­la­ci­ons de la imat­ge i es­clats de llum, que poste­ri­or­ment li ser­vi­ran per cre­ar una no­va nar­ra­ti­va, so­bre la vi­si­bi­lit­za­ció d’unes re­la­ci­ons erò­ti­ques i se­xu­als abans no mos­tra­des, que ca­rac­te­rit­za­rà el seu ci­ne­ma ex­pe­ri­men­tal fins a la dè­ca­da dels anys no­ran­ta, quan co­men­ça a gi­rar cap al ci­ne­ma do­cu­men­tal, com en el molt cone­gut Lo­ver Ot­her: The Story of Clau­de Ca­hun and Mar­cel Mo­o­re (2006). Ham­mer ha re­a­lit­zat tam­bé per­for­man­ces i ins­tal·la­ci­ons.

Des­prés d’una llar­ga tra­jec­tò­ria, al prin­ci­pi en ci­cles de ci­ne­ma un­der­ground, des dels anys no­ran­ta pre­mi­a­da en fes­ti­vals prin­ci­pals, i en l’úl­ti­ma dè­ca­da amb re­tros­pec­ti­ves i amb les se­ves obres a les col·lec­ci­ons dels més im­por­tants mu­seus, aquesta tor­na­da als seus pri­mers anys des­prèn la im­pres­sió d’atra­par el nu­cli ori­gi­nal en la cre­a­ti­vi­tat d’aquesta com­pro­me­sa ar­tis­ta.

CORTESIA BAR­BA­RA HAM­MER & KOW

‘Con­tri­bu­ti­on to Light’, 1968

CORTESIA HAM­MER & KOW

‘Red Ske­le­ton’, 1968 Bar­ba­ra Ham­mer Con­tri­bu­ti­on to Light

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.